Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport: Hälften av Sveriges kommuner bryter mot bostadsförsörjningslagen

2016-11-29
Bostadsbristen är en av Sveriges största samhällsutmaningar. Men en majoritet av kommunerna saknar uppdaterade riktlinjer som bostadsförsörjningslagen kräver, för att kunna angripa hemlösheten. Det visar en ny rapport från Stockholms Stadsmission som varnar för en framtid där allt fler människor står utan bostad.

Antalet hemlösa i Sverige ökar. Nya grupper som tidigare inte riskerat att hamna i hemlöshet drabbas och situationen blir allt mer oroande. Byggtakten är fortsatt lägre än befolkningsutvecklingen och det byggs för få billiga bostäder. Det slår hårt mot nya grupper i samhället.

– Allt fler människor i Sverige saknar bostad. Bostadsmarknaden har blivit så tuff att nya samhällsgrupper nu hamnar i hemlöshet. Det handlar om grupper där inte psykisk ohälsa och beroendeproblematik är huvudorsaken till hemlöshet, utan där orsaken snarare är låga inkomster. Behovet av en aktiv långsiktig bostadspolitik är akut, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Få kommuner använder överskott till sociala insatser för personer utanför bostadsmarknaden 

I årets rapport kartlägger Stockholms Stadsmission vilka kommuner som har uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning och vilka som använder sig av undantaget om överskott. Det i enlighet med 2011 års nya lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag, det vill säga att nyttja överskottet från bolaget till sociala insatser för personer utanför ordinarie bostadsmarknad. Resultatet är nedslående. 

  • 52 procent av kommunerna följer inte bostadsförsörjningslagen och saknar uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning. Detta trots att en majoritet av kommunerna under flera år rapporterat en obalans på bostadsmarknaden.
  • 2014 genomförde endast 16 av landets 277 kommuner som har kommunala bostadsbolag värdeöverföringar med stöd av kommunens bostadsförsörjningsansvar. Av dessa var det endast nio kommuner som använde värdeöverföringarna till olika former av sociala insatser för personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden.
  • 2015 genomförde endast tre av Stockholms läns 26 kommuner värdeöverföringar med stöd av kommunens bostadsförsörjningsansvar. Av dessa var det endast två kommuner som använde värdeöverföringarna till olika former av sociala insatser för personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Regeringen måste ta bostadsbristen på allvar

Sedan 2011 har Stockholms Stadsmission årligen släppt en hemlöshetsrapport. Flera av de tidigare sex hemlöshetsrapporterna har undersökt hur kommunerna använder de verktyg som finns för en aktiv bostadspolitik. I 2013 års rapport utvärderades förekomsten av riktlinjer för bostadsförsörjning. 2015 års rapport undersökte kommunernas användande av ägardirektiv för de allmännyttigas bostadsbolag, där 22 av 26 kommuner underkändes. 

En nyckel till att lyckas vända utvecklingen är att kommunerna i högre utsträckning använder sig av de bostadspolitiska verktyg som lagstiftningen ger dem.

– Regeringen måste anta en nationell hemlöshetsstrategi som på allvar säkerställer att kommunerna använder sina bostadspolitiska verktyg och tar sitt ansvar. Att mindre än hälften av landets kommuner följer bostadsförsörjningslagen är inte acceptabelt. Bostad är en mänsklig och medborgerlig rättighet, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission. 

Åtgärder som motverkar hemlösheten i Sverige

I rapporten föreslår Stockholms Stadsmissions en rad åtgärder som motverkar hemlösheten i Sverige.

  1. Formulera och anta en ny nationell hemlöshetsstrategi som inte bara innehåller ett mål om antalet bostäder, utan ett mål om antalet bostäder för ekonomiskt svaga hushåll.
  2. Lagstifta om en nationell tak över huvudet-garanti. Socialtjänstlagen behöver kompletteras med en tydligt formulerad lagbestämmelse kring rätten till tak över huvudet och fortsatt samordnade insatser utifrån individens behov.
  3. Krav på bostad först-modellen i hela landet, som är den enda evidensbaserade metoden för människor i hemlöshet som visat sig vara effektiv och framgångsrik.
  4. Sanktioner för kommuner som inte efterlever bostadsförsörjningslagen och inte har uppdaterade riktlinjer.
  5. Inkomstkraven bör slopas nationellt. Många allmännyttiga bostadsbolag har idag höga krav på den som behöver en bostad. Det kan handla om att inkomster som baseras på olika stöd inte räknas som inkomst – genom kraven utesluts allt fler från bostadsmarknaden.
  6. Begär undantag från EU:s statsstödsregler.
Maria von Sydow
Chef Kommunikation
maria.vonsydow [at] stadsmissionen.se