Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Terapimottagning för unga män en modell att satsa på?

2012-10-05
Trots att dubbelt så många unga män som unga kvinnor i åldern 16-24 år uppger sig sakna emotionellt stöd, så är männen i allmänhet mindre benägna att söka hjälp. Mot bakgrund av det öppnade Stockholms Stadsmission 2009 en terapimottagning riktad mot unga män, med enbart manliga terapeuter.

En utvärderingsrapport visar nu på starka behandlingsresultat, liksom ett fortsatt behov av att tillgängliggöra tidiga insatser för unga män med psykisk ohälsa. 

– Vi genomför med varje patient en självskattning av symptomens svårighetsgrad med före och efter mätning. Denna visar att våra patienter ligger ungefär tre gånger så högt som en normgrupp av icke-patienter vid den första mätning och vid den avslutande mätningen har gruppen sjunkit ner mot normgruppens nivå, säger Jan Löwdin, Leg. psykoterapeut och projektledare för Stockholms Stadsmissions Mottagning för unga män.

Mottagningen tar emot ca 90 unga män per år i enskilda psykoterapier eller i gruppterapi. Man tar också emot föräldrar till killar som själva inte förmår ta sig till mottagningen men som väcker de vuxnas oro. Enligt självskattningen ligger de unga männen som patientgrupp inledningsvis högt över normgruppen på framförallt obsessiva-kompulsiva eller tvångsmässiga symtom och på depressionsvariabeln.

”Killar gråter inte”

I hela västvärlden är bara ca 25-30 procent av psykiatriska patienter eller patienter i psykoterapi män. Det intressanta i sammanhanget är att könsfördelningen bland de professionella i de vårdande yrkena är ungefär densamma. Enligt den senaste folkhälsoundersökningen uppgav dubbelt så många unga män som kvinnor i åldern 16-24 att de saknade emotionellt stöd.

Vid stress ökar både mäns och kvinnors testosteronhalt, men mäns ökar mer. Detta kan leda till att män uttrycker sin depression mer i termer av aggressivitet i nära relationer eller som aggressivitet mot det egna jaget med självdestruktivitet som följd. Ökad alkoholkonsumtion eller andra självförbrännande handlingar är alltså mer vanligt. Dessutom påverkar fortfarande gamla uppfattningar om mansroller av karaktären ”killar gråter inte” eller ”en bra karl reder sig själv”.

– Flickan som skär sig och killen som vandaliserar väcker helt olika känslor hos betraktaren. Den manliga depressionen missas ofta och ibland hinner det gå för långt, säger Jan Löwdin.

”Länge har vi fått höra hur dåligt tjejer mår, men hur bra dom är och hur bra vi mår och hur dåliga vi är”. Så uttrycker sig en patient som intervjuades i samband med en psykoterapeutexamensuppsats vid Karolinska Institutet där de ungas motiv till att söka sig till Mottagningen för unga män undersöktes. Av denna uppsats framgår att en majoritet kände att det äntligen gjordes något viktigt för killar, att det fanns en plats som var riktad direkt till dem. 

– Det är uppenbart att mottagningens inriktning har stor betydelse för många unga män. Vi har stadigt en kö på ett tjugotal unga män vilket innebär att vi i perioder måste stänga telefonmottagningen av nya patienter. Vi skulle kunna sysselsätta ett mycket stort antal terapeuter, säger Jan Löwdin.

25 000 kronor eller 12 miljoner kronor

På Mottagningen för unga män betalar patienterna själva 60 kronor i timmen, beroende på ekonomiska förutsättningar. Den reella kostnaden för en terapitimme ca 500 kr och den genomsnittliga tiden för en psykoterapi har varit 50 sessioner, vilket innebär en totalkostnad om 25 000 kronor. I en undersökning beställd av Socialstyrelsen, Skolverket och Folkhälsoinstitutet ”Tänk långsiktigt” har man beräknat att en människa med en psykisk sjukdom kostar samhället under en livstid ca 12 miljoner kronor totalt. Med detta räkneexempel understryks vikten av tidiga insatser inte bara för att spara samhälleliga resurser utan naturligtvis i första hand för den unga människa som kan räddas från ett liv med psykisk ohälsa.

Fakta om Stockholms Stadsmissions mottagning för unga män 

  • Medelålder då terapierna påbörjades var 21 år, detta har varit stabilt över åren. En hypotes är att skolan verkar sammanhållande så länge den pågår och att symtomutvecklingen kommer då den tagit slut.
  • Den genomsnittliga längden på avslutade terapier har varit 50 sessioner, eller drygt ett år, även om både kortare och längre terapier är vanliga.
  • 40 % av patienterna hade tidigare gått i terapi och merparten av dessa upplevde att de inte fått hjälp av tidigare behandlingar.
  • En större del av patientgruppen kommer till mottagningen därför att deras föräldrar oroat sig och uppmanat den unge att ta kontakt. En obetydligt mindre del har sökt själva via internet efter en plats där de kan få samtalsterapi. Övriga fördelar sig mellan skola, ungdomsmottagningar, kamrater och öppen psykiatri.
  • 44% av patienterna har vuxit upp i familjer där föräldrarna vid någon tidpunkt skilt sig. Många talar om frånvarande pappor eller pappor med missbruksproblem, en annan slags frånvaro. Ytterligare andra beskriver varannan-vecka-boendet och det därmed följande budbärarskapet som ytterst plågsamt. 
  • Väntetiderna har generell varit relativt korta. 66% av patienterna har fått tid inom en månad, 20%
Marika Markovits
Senior advisor
marika.markovits [at] stadsmissionen.se