Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Följ ombyggnationen vid Mariatorget

Renoveringen av Stockholms Stadsmissions Mötesplats Mariatorget har startat - här delar vi med oss av löpande uppdateringar från projektet.

Oktober 2022

Byggprojektet är nu i sitt slutskede, öppningen av Stockholms Stadsmissions nya mötesplats närmar sig med stormsteg!

Invändigt

Samordnad provning av funktioner (el, rör, ventilation) pågår, och jus och ljudanläggning testas. Måleri av snickerier och bänkar kompletteras. Slutstädning av byggnaden pågår. Besiktning av Bygg, El och VVS har gjorts.

Porten dekorationsmålas
Porten dekorationsmålas

Utvändigt

Den externa återvinningsbyggnaden är färdigbyggd.

Ombesiktning sker 25 oktober och slutsyn 31 oktober.

Underrede ekbord
Underrede till utvändigt ekbord monteras
återvinningsbyggnad
Återvinningsbyggnad färdigställd

Fasad Mötesplats Mariatorget

September 2022

Utvändigt

Byggställningar har tagits ner kring byggnaden och stenläggning pågår på framsidan av byggnaden mot entrén.

Fasad Mötesplats Mariatorget
Mötesplats Mariatorget när byggställningar har tagits ner, putsen har fått ljusare originalfärg

Invändigt

Trätrapporna i huset är nu på plats, nya dörren från matsalen ut mot den nya stadsparken är på plats. I matsal och fler andra rum monteras undertak i akustikputs. Måleri av lister, snickerier samt nya och gamla dörrar pågår.

I stora salen monteras rack där ljud-och ljusanordning ska hänga. Komplettering av elinstallationer för strömbrytare och eluttag i byggnaden pågår. Även komplettering av radiatorer, porslingsrör och vatten- och värmerör. Under första halvan av september monteras köket, som förväntas vara klart under v 37.

Betongplatta i återvinningsbyggnaden är klar och montage av dess väggar pågår.

Juli och Augusti 2022

Utvändigt

Fasaderna putsas klart  v.27. Under v. 33 tas byggställning som vetter mot Mariatorget ned. Innan ställningen rivs kommer plåt och bokstäver på fasaden att målas. Sockeln målas utvändigt under augusti.

Invändigt

Betongplatta i tillhörande sophus gjuts v. 32. Trappor till byggnaden levereras under v. 34.

Ekgolvet i kyrksalen är monterat, nu återstår bara att montera golv i f.d. orgelläktaren. Köket och plattsättning är klar. Målning pågår och inredning pågår v. 34-37.

Juni 2022

Utvändigt

Plåten på taket målas med linoljefärg. Utvändiga fönsterbågar som renoverats har börjat monteras.

Invändigt

Den mobila scenen är på plats, även undergolvet i stora salen är på plats.Konvektorer och ventilation i stora salen har monterats och ska täckas av. Stucco monteras i stora salen. Schaktning för inkommande el och avlopp pågår. Snickerier på foder och socklar monteras i lågdelen. Fasta bänkar är på plats och målningen bakom altarmålningen rengörs och kompletteringslagas. Plattsättning i kök pågår, glasparti är monterade på kontorsrum.

Under v. 24 kommer ställningen stora salen tas ned och det nya ekgolvet börja läggas.

fönster insida

Maj 2022

Utvändigt

Tornet, som är klätt i koppar är nu klart. Det pågår fastadputsning på östra fasaden (mot Mariatorget) samt målning av plåt på yttertak.


Torn Mötesplats Mariatorget

Invändigt
Nya köksmaskiner, ventilation och el på plats till mötesplatsens kök. Fundamentet i köket (för ugn och stekhäll) gjuts. Även golvet mot entrén gjuts. Arbete med plattsättning av toaletter pågår.

Plattsättning toaletter

Insidan av fönsterkarmar målas och nya och gamla karmar, dörrar och foder monteras. Golvläggning av industriparkett på plan 2 och i lågdelen av plan 1 pågår. I lågdelen målas även vägg och tak.Ljuskronan och hiss är på plats och inom klart är gipsning av väggar klart.

Ljuskrona Mötesplats Mariatorget

April 2022

Utvändigt
Plåttornet är klart och besiktigat. Tornet kommer vara synligt fr.o.m. v. 16 när byggställningar tas bort. 

Invändigt
Taket i stora salen har målats. Arbete med att bygga och kakla toaletter pågår. 
Hissfront och korg är på plats, även fläktaggregat. Dörrsnickerier har levererats och terrassogolvet i matsalen är på plats. Fönstergluggar på andra våningsplanet har satts in.

Källarens nya elcentral är klar, arbete med elkanalisation fortsätter. 

Mars 2022

Utvändigt
Kopparplåt moneras på tornet.

Invändigt
Terazzoplattor på plats på golvet i reception, matsal och andra ytor i byggnaden. Takmålning i den stora salen börjar bli klar. 
Vid orgelläktaren kommer högvägg resas upp till taket. Arbete pågår med ventilation och rör i fläktrum och undercentral.

Februari 2022

Utvändigt
Markarbeten startar på västra sidan mot den nya stadsparken och grunden till återvinningsbyggnaden byggs.

Invändigt
V. 7 påbörjas montage av hiss. Även plattsättning påbörjas i kök, matsal, badrum, som beräknas ta ca. 5 veckor

Insida Mötesplats Mariatorget under ombyggnation

Januari 2022

Utvändigt
Klimatskyddet ovan kyrkan rivs med start v. 3. Tak och fasader mot norr, söder och väster är klara. Även bleck och stuprör i plåt.

Östra fasaden putsas, på denna sida blir tältet kvar till plåtslagarna färdigställer tornet, klart i mars 2022. Start markarbeten tidigast v. 6 beroende på vädret. Renovering av fönster pågår.

Invändigt
Måleri pågår i byggnadens insida, källarväggarna är färdigmålade. Måleri i stora salens tak har påbörjats

Snickarna har reglat upp alla innerväggar, bygger nu på bjälklagen i stora salen och på kontoret plan 2. Elektriker och ventilationsmontörer drar kanalisation i väggar och tak. Matsalsvägg putsas för att 
att förbereda inför konstverk som ska målas. Nästan att nytt stål i byggnaden är på plats.

Fönster insida Mötesplats Mariatorget

December 2021

Fasad mot norr och söder är färdigputsad och målad enligt originalfärg, som är en gulare nyans än vad byggnaden haft de senaste åren. Fasaden mot öster och väster putsas med bruk. Skiffertaket och takplåten har förbesiktigats inför rivning av byggnadsställning på båda sidor av byggnaden samt klimatskyddet ovanför taket (exklusive del över tornet). Plåten på tornet har rivits.

Byggnadens mellanväggar håller på att byggas och elektricitet, rör och dosor installeras. Smeder och snickare arbetar på byggnadens mittdel (femte skeppet) där bjälklagen vid hissen är på väg upp. Ovanför köket börjar fläktrummet ta form. Bjälklag och yttertak ska isoleras. Målaren har börjat titta på underlaget i den stora salens tak inför att det ska målas.

November 2021

Nya gipsväggar ska sättas upp vid receptionen under november månad. Montering av hisschaktet pågår. Plåtslagare byter den inre takplåten i byggnadens lågdel. Pärlspont i stora salens tak ska målas. Putsen i matsalen har rivits för att putsas inför kommande konstverk.

Takskiffer i originalmönster med plattor i svart och rött monteras på södra sidan av byggnaden mot Sankt Paulsgatan. Fasadputsen på byggnadens södra sida är klart för avfärgning.

Takskiffer monteras på södra sidan av byggnaden mot S:t Paulsgatan
Takskiffer monteras på södra sidan av byggnaden
Hisschakt sett uppifrån
Hisschaktet sett ovanifrån

Oktober 2021

Under oktober kommer taket i stora salen kommer förstärkas med stål. Orgelläktarens bjälklag (golvkonstruktion) kommer byggas med regler, isolering och golv. Under v. 40 gjuts grunden i källaren under köket. Även köksbjälklaget formas och gjuts. Byggställning kommer monteras i både stora salen och matsalen. All håltagning för dörrar och ventilation utförs i den bärande väggen mot matsal och reception.

Arbete med fasadputs pågår fortsatt, även med att klä taket med isolering, råspont och papp. På taket kläs stödpelare och takfot i plåt. Skiffermontage på yttertak planeras påbörjas v. 44. Det kommer även dras ventilation i byggnadens kallvind.

September 2021

Alla ventilationsrör under kyrkan är på plats. Även de som leder till tillhörande återvinningsbyggnad. I kyrksalen kommer rören täckas med isolering och singel. De rör som leder till återvinningsbyggnaden schaktas igen.

Bjälklag ovanför undercentralen kommer gjutas under fredagen v.36. Sista delen av plattan i kyrksalen gjuts i slutet av v.37.

Smeder har påbörjat arbete med konstruktionssmide för orgelläktaren och väggarna i rummet som var den f.d. orgelläktaren. Därefter kommer smidet för hisschaktet och bjälklagen monteras i rummet närmast matsalen.

Utvändigt kommer lös puts knackas ner och ny puts appliceras. Torn och övriga plåtar på taket rivs av plåtslagare. Yttertaket täcks sedan in med isolering, råspont, papp och slutligen skiffersten. Under v.39 påbörjas montering av skiffer på taket.                          

Augusti 2021

Byggnadsställning och väderskydd är färdigmonterade runt byggnaden. Skiffer på yttertak samt isolering på vinden har rivits inför att tak och torn ska renoveras enligt ursprungligt skick.

Det pågår förberedelse för montage av stålbalkar som kommer bära bjälklagen ovanför fläktrummet. Hål har skapats för markliggande ventilationsrör från kyrksalen in i fläktrummet.

Hisschakt samt
 schaktbotten för ventilation till de övre våningarna är gjutna och en ny  grund läggs för att bära upp byggnaden. 

Arbete har påbörjats med att renovera och isolera mosaikfönstren. Även med att återställa fasaden till sin ursprungliga färg. Ventilation och uppvärmning moderniseras för att bli mer miljömässigt hållbara. 

Juli 2021

Nya faser av renoveringsarbetet har inletts. I källaren har en injektering av grundmurarna påbörjats samt form för pågjutningar av källarmurarna inför håltagning för stora ventilationsrör. Under 5/7 gjöts halva kyrkans golv. Även väggar kring hissgrop har gjutits.

Byggnadsställning och väderskydd är på väg upp utvändigt. Det kommer vara klart på måndag 12/7, då rivning av yttertak påbörjas. Detta beräknas ta en vecka. Tornet av plåt kommer rivas v.28. Det kommer sedan spikas och pappläggas ett nytt yttertak v.29-30.

Under v.31 kommer bygget vara stängt.

Juni 2021

Renoveringsarbetet pågår för fullt och vi ser med spänning på hur Stockholms Stadsmissions nya mötesplats börjar ta form.

Tillfälligt högre ljudnivåer
Det har inletts ett arbete med att avlägsna gammal fyllning från under huset och blåsa in singel i kyrksalen. Till detta används en sugbil. Då sugmaskiner låter mer än vanliga byggmaskiner kan detta resultera i högre ljudnivåer. För att minska bullret har följande åtgärder vidtagits:

  • Gummislangar används istället för plåtrör för att minska högfrekventa ljud.
  • Arbete med sugmaskin startar inte förrän kl. 08.
  • Sugbilen har placerats mellan bodarna och kyrkbyggnaden för att minska ljudnivån.
  • Bullerdämpande mattor har ställts framför sugbilen för ytterligare dämpning av ljudet.

Arbete med sugmaskin pågår fram till v.23. Vi ber om överseende med något högre ljudnivåer under denna period.

Dränering och ombyggnation av tak
Det pågår även ett schaktningsarbete för att dränera baksidan av tomten. Under v.22 kommer det resas byggställningar utmed kyrkans långsidor för att möjliggöra upprustning av taket. Ett väderskydd som täcker taket kommer sedan att placeras på byggställningen. För att bevara kyrktakets karakteristiska utseende kommer skiffer användas till det nya taket och ärgad koppar till det nya tornet. Den västra delen av fasaden täcks av en byggställning först efter sommaren, när schakten på baksidan har återfyllts.

Återanvändning av tegel
Tegel som avlägsnas från valvet över källaren kommer få ett nytt liv i en annan kyrkomiljö. Teglet har nämligen donerats till renoveringen av Storkyrkan i Gamla stan. Alla tegelstenar i gott skick kommer muras in i Storkyrkans östra valv.

Maj 2021

Renoveringen för att förverkliga visionen om St Paul fortsätter. När arkitektbyrån Spridd vann idétävlingen för renoveringen av St Paul kallades förslaget för Två Torg. Hör arkitekten Klas Ruin, Spridd, berätta hur de tänkte runt det namnet i filmen ovanför.

April 2021

För den som rört sig kring Mariatorget på sistone kommer det inte som någon överraskning att renoveringen av St Paul är i full gång. Byggställningar har satts upp runt fasaden och hantverkare rör sig på området. Det här händer innanför byggställningarna just nu:

Fokus ligger just nu på arbetet att varsamt ta bort föråldrade byggstrukturer inuti St Paul för att kunna ersätta med nya, hållbara installationer. Bland annat har skorstenen i köket frilagts för att kunna bytas ut och gamla ventilationskanaler har rensats bort. Stålbalkar kommer att sättas in för att stabilisera bjälklaget i taket, medan golv och markytor förbereds för att kunna lägga in nya golv i hela fastigheten.

Med start v.17 kommer ett längre schaktningsarbete att inledas. Invändigt kommer det att innebära ett omfattande arbete i källaren. Eftersom det finns en risk för sättningar kommer vi under hela processen göra noggranna mätningar för att skador inte ska uppstå. Även schaktning från utsidan görs vid byggnadens långsidor. Det arbetet kommer att pågå fram till sommaren.

Mars 2021

Den 2 mars 2021 inleddes den varsamma, men omfattande, renoveringen av St Paul som ska pågå i drygt 15 månader framåt. Representanter från Stockholms Stadsmissions styrelse, Kyrkans Fastighetssamverkan i Stockholm och byggentrepröneren M3 Bygg tog tillsammans med direktor Åsa Paborn det första spadtaget. Här hittar du en film från spadtaget.

Donationer gör renoveringen av St Paul möjlig

Storsatsningen på St Paul är möjlig tack vare donationer från ett antal större donatorer, Stockholms Stadsmissions egna medel och ett väl genomtänkt och förmånligt banklån.

Har du frågor eller synpunkter om ombyggnationen? Kontakta: info [at] stadsmissionen.se