Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Följ ombyggnationen vid Mariatorget

Renoveringen av Stockholms Stadsmissions Mötesplats Mariatorget har startat - här delar vi med oss av löpande uppdateringar från projektet.

December 2021

Fasad mot norr och söder är färdigputsad och målad enligt originalfärg, som är en gulare nyans än vad byggnaden haft de senaste åren. Fasaden mot öster och väster putsas med bruk. Skiffertaket och takplåten har förbesiktigats inför rivning av byggnadsställning på båda sidor av byggnaden samt klimatskyddet ovanför taket (exklusive del över tornet). Plåten på tornet har rivits.

Byggnadens mellanväggar håller på att byggas och elektricitet, rör och dosor installeras. Smeder och snickare arbetar på byggnadens mittdel (femte skeppet) där bjälklagen vid hissen är på väg upp. Ovanför köket börjar fläktrummet ta form. Bjälklag och yttertak ska isoleras. Målaren har börjat titta på underlaget i den stora salens tak inför att det ska målas.

November 2021

Nya gipsväggar ska sättas upp vid receptionen under november månad. Montering av hisschaktet pågår. Plåtslagare byter den inre takplåten i byggnadens lågdel. Pärlspont i stora salens tak ska målas. Putsen i matsalen har rivits för att putsas inför kommande konstverk.

Takskiffer i originalmönster med plattor i svart och rött monteras på södra sidan av byggnaden mot Sankt Paulsgatan. Fasadputsen på byggnadens södra sida är klart för avfärgning.

Takskiffer monteras på södra sidan av byggnaden mot S:t Paulsgatan
Takskiffer monteras på södra sidan av byggnaden
Hisschakt sett uppifrån
Hisschaktet sett ovanifrån

Oktober 2021

Under oktober kommer taket i stora salen kommer förstärkas med stål. Orgelläktarens bjälklag (golvkonstruktion) kommer byggas med regler, isolering och golv. Under v. 40 gjuts grunden i källaren under köket. Även köksbjälklaget formas och gjuts. Byggställning kommer monteras i både stora salen och matsalen. All håltagning för dörrar och ventilation utförs i den bärande väggen mot matsal och reception.

Arbete med fasadputs pågår fortsatt, även med att klä taket med isolering, råspont och papp. På taket kläs stödpelare och takfot i plåt. Skiffermontage på yttertak planeras påbörjas v. 44. Det kommer även dras ventilation i byggnadens kallvind.

September 2021

Alla ventilationsrör under kyrkan är på plats. Även de som leder till tillhörande återvinningsbyggnad. I kyrksalen kommer rören täckas med isolering och singel. De rör som leder till återvinningsbyggnaden schaktas igen.

Bjälklag ovanför undercentralen kommer gjutas under fredagen v.36. Sista delen av plattan i kyrksalen gjuts i slutet av v.37.

Smeder har påbörjat arbete med konstruktionssmide för orgelläktaren och väggarna i rummet som var den f.d. orgelläktaren. Därefter kommer smidet för hisschaktet och bjälklagen monteras i rummet närmast matsalen.

Utvändigt kommer lös puts knackas ner och ny puts appliceras. Torn och övriga plåtar på taket rivs av plåtslagare. Yttertaket täcks sedan in med isolering, råspont, papp och slutligen skiffersten. Under v.39 påbörjas montering av skiffer på taket.                          

Augusti 2021

Byggnadsställning och väderskydd är färdigmonterade runt byggnaden. Skiffer på yttertak samt isolering på vinden har rivits inför att tak och torn ska renoveras enligt ursprungligt skick.

Det pågår förberedelse för montage av stålbalkar som kommer bära bjälklagen ovanför fläktrummet. Hål har skapats för markliggande ventilationsrör från kyrksalen in i fläktrummet.

Hisschakt samt
 schaktbotten för ventilation till de övre våningarna är gjutna och en ny  grund läggs för att bära upp byggnaden. 

Arbete har påbörjats med att renovera och isolera mosaikfönstren. Även med att återställa fasaden till sin ursprungliga färg. Ventilation och uppvärmning moderniseras för att bli mer miljömässigt hållbara. 

Juli 2021

Nya faser av renoveringsarbetet har inletts. I källaren har en injektering av grundmurarna påbörjats samt form för pågjutningar av källarmurarna inför håltagning för stora ventilationsrör. Under 5/7 gjöts halva kyrkans golv. Även väggar kring hissgrop har gjutits.

Byggnadsställning och väderskydd är på väg upp utvändigt. Det kommer vara klart på måndag 12/7, då rivning av yttertak påbörjas. Detta beräknas ta en vecka. Tornet av plåt kommer rivas v.28. Det kommer sedan spikas och pappläggas ett nytt yttertak v.29-30.

Under v.31 kommer bygget vara stängt.

Juni 2021

Renoveringsarbetet pågår för fullt och vi ser med spänning på hur Stockholms Stadsmissions nya mötesplats börjar ta form.

Tillfälligt högre ljudnivåer
Det har inletts ett arbete med att avlägsna gammal fyllning från under huset och blåsa in singel i kyrksalen. Till detta används en sugbil. Då sugmaskiner låter mer än vanliga byggmaskiner kan detta resultera i högre ljudnivåer. För att minska bullret har följande åtgärder vidtagits:

  • Gummislangar används istället för plåtrör för att minska högfrekventa ljud.
  • Arbete med sugmaskin startar inte förrän kl. 08.
  • Sugbilen har placerats mellan bodarna och kyrkbyggnaden för att minska ljudnivån.
  • Bullerdämpande mattor har ställts framför sugbilen för ytterligare dämpning av ljudet.

Arbete med sugmaskin pågår fram till v.23. Vi ber om överseende med något högre ljudnivåer under denna period.

Dränering och ombyggnation av tak
Det pågår även ett schaktningsarbete för att dränera baksidan av tomten. Under v.22 kommer det resas byggställningar utmed kyrkans långsidor för att möjliggöra upprustning av taket. Ett väderskydd som täcker taket kommer sedan att placeras på byggställningen. För att bevara kyrktakets karakteristiska utseende kommer skiffer användas till det nya taket och ärgad koppar till det nya tornet. Den västra delen av fasaden täcks av en byggställning först efter sommaren, när schakten på baksidan har återfyllts.

Återanvändning av tegel
Tegel som avlägsnas från valvet över källaren kommer få ett nytt liv i en annan kyrkomiljö. Teglet har nämligen donerats till renoveringen av Storkyrkan i Gamla stan. Alla tegelstenar i gott skick kommer muras in i Storkyrkans östra valv.

Maj 2021

Renoveringen för att förverkliga visionen om St Paul fortsätter. När arkitektbyrån Spridd vann idétävlingen för renoveringen av St Paul kallades förslaget för Två Torg. Hör arkitekten Klas Ruin, Spridd, berätta hur de tänkte runt det namnet i filmen ovanför.

April 2021

För den som rört sig kring Mariatorget på sistone kommer det inte som någon överraskning att renoveringen av St Paul är i full gång. Byggställningar har satts upp runt fasaden och hantverkare rör sig på området. Det här händer innanför byggställningarna just nu:

Fokus ligger just nu på arbetet att varsamt ta bort föråldrade byggstrukturer inuti St Paul för att kunna ersätta med nya, hållbara installationer. Bland annat har skorstenen i köket frilagts för att kunna bytas ut och gamla ventilationskanaler har rensats bort. Stålbalkar kommer att sättas in för att stabilisera bjälklaget i taket, medan golv och markytor förbereds för att kunna lägga in nya golv i hela fastigheten.

Med start v.17 kommer ett längre schaktningsarbete att inledas. Invändigt kommer det att innebära ett omfattande arbete i källaren. Eftersom det finns en risk för sättningar kommer vi under hela processen göra noggranna mätningar för att skador inte ska uppstå. Även schaktning från utsidan görs vid byggnadens långsidor. Det arbetet kommer att pågå fram till sommaren.

Mars 2021

Den 2 mars 2021 inleddes den varsamma, men omfattande, renoveringen av St Paul som ska pågå i drygt 15 månader framåt. Representanter från Stockholms Stadsmissions styrelse, Kyrkans Fastighetssamverkan i Stockholm och byggentrepröneren M3 Bygg tog tillsammans med direktor Åsa Paborn det första spadtaget. Här hittar du en film från spadtaget.

Donationer gör renoveringen av St Paul möjlig

Storsatsningen på St Paul är möjlig tack vare donationer från ett antal större donatorer, Stockholms Stadsmissions egna medel och ett väl genomtänkt och förmånligt banklån.

Har du frågor eller synpunkter om ombyggnationen? Kontakta: info [at] stadsmissionen.se