Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmissions stadgar

Stockholm Stadsmissions stadgar fastställdes i nuvarande lydelse vid föreningsstämma den 31 augusti 2020.

Ändamål    

§ 1 Stockholms Stadsmission, nedan kallad Stadsmissionen, är en ideell förening, som har till ändamål att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

Nationellt samarbete

§ 2 Föreningen ska vara medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, nedan kallad Riksföreningen, och inom ramen för Riksföreningen tillsammans med dess övriga medlemmar på nationell nivå stödja och utveckla diakonal/social hjälpverksamhet och humanitärt biståndsarbete samt utifrån en idépolitisk plattform bedriva opinionsbildning. Föreningen ska bidra med erforderliga resurser och medel för Riksföreningens verksamhet

Kännetecken

§ 3 Riksföreningen förvaltar och skyddar kännetecknet Stadsmission (i såväl bestämd som obestämd form) för medlemmarnas räkning och föreningen har den 18 maj 2018 ingått ett avtal som reglerar användningen av detta kännetecken.

Driftsformer

§ 4 Föreningens verksamhet kan bedrivas direkt eller indirekt. Detta kan ske genom dotterföretag, stiftelser och delägda företag eller i andra samarbetsformer.

Medlemskap

§ 5 Medlem i föreningen är den som stödjer föreningens ändamål och som betalat fastställd årsavgift. Medlemsansökan ska ske skriftligen. Medlemskap är avgiftsbefriat för aktiva volontärer.

Person som är anställd av föreningen eller till föreningen anknutet bolag eller stiftelse får ej vara medlem i föreningen.

Medlemskapet upphör efter anmälan om utträde. Vidare kan styrelsen utesluta medlem som inte fullgör medlemskapets åtaganden, inte understödjer Stockholms Stadsmissions värdegrund, eller vars kvarstående skulle innebära skada för verksamheten.

Styrelse

§ 6 Stadsmissionens verksamhet leds av en styrelse som svarar för Stadsmissionens organisation och för förvaltningen av Stadsmissionens angelägenheter.

Styrelsen ska bestå av en ledamot anställd i föreningen och vald av de lokala fackliga organisationer som är verksamma vid Stadsmissionen (under förutsättning att sådant val har skett) samt av minst fem och högst tio ledamöter valda av föreningsstämman. Ledamöterna och ledamot vald av medlemmarna i de fackliga organisationerna väljs för mandatperioder om tre år i taget.

Styrelseledamots mandatperiod upphör vid slutet av ordinarie föreningsstämma på vilket omval eller val av efterträdare förrättas.

Val av styrelseledamöter (med undantag för ledamot vald av de fackliga organisationerna) förrättas vid ordinarie föreningsstämma eller som fyllnadsval vid extra föreningsstämma. Val av styrelsens ordförande sker årligen vid ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Sammansättning av styrelsen m.m.    

§ 7 Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Ordföranden kallar till styrelsesammanträde, vilka ska hållas vid minst tre tillfällen under våren och minst två under hösten.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, undantaget beslut enligt 17§.

Ledningen för verksamheten    

§ 8 Stadsmissionens löpande verksamhet leds under styrelsens överinseende av en av styrelsen utsedd direktor. Denne bör vara präst, diakon eller motsvarande.

Firmateckning    

§ 9 Styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, företräder Stadsmissionen och tecknar dess firma.  Direktor tecknar Stadsmissionens firma beträffande den löpande förvaltningen. 

Revisorer

§ 10 Stadsmissionens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer som av ordinarie föreningsstämma utses för en tid av ett år. På samma sätt utses två suppleanter. En av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad.

Föreningsstämma    

§ 11 Föreningen ska hålla ordinarie föreningsstämma senast i juni månad på dag som styrelsen bestämmer. Extra föreningsstämma hålls i enlighet med § 13. 
Medlemmarna kallas till ordinarie och extra föreningsstämma minst två veckor i förväg. Styrelsen kan inbjuda andra än medlemmar till föreningsstämma. 

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande.

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet. Medlem har rösträtt på föreningsstämma om innevarande års medlemsavgift är betald. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Medlem kan företrädas av annan medlem genom skriftlig fullmakt. Inget ombud får ha mer än en fullmakt.
Vid föreningsstämma förs protokoll som justeras av därtill utsedda två justeringspersoner.

Ordinarie föreningsstämma    

§ 12 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet 
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelse till föreningsstämman
 7. Godkännande av dagordning
 8. Föredragning av verksamhetsberättelse 
 9. Framläggande av resultat- och balansräkning
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående räkenskapsår
 13. Beslut om antal styrelseledamöter inkl. arbetstagarledamot
 14. Val av styrelseledamöter 
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av valberedning
 17. Val av revisorer
 18. Beslut om fastställande av medlemsavgift
 19. Behandling av förslag från medlem
 20. Övriga frågor

Medlem får inkomma med förslag att behandlas vid ordinarie föreningsstämma. Sådant förslag ska vara styrelsen tillhanda före mars månads utgång.

Extra föreningsstämma    

§ 13 Extra föreningsstämma hålls då styrelsen anser att det behövs eller då en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar, dock lägst 15 personer, begär det. Sådan begäran sker skriftligen och ska innehålla skälen för den. Vid extra föreningsstämma får endast den fråga tas upp som motiverat kallelse till föreningsstämman.

Extra föreningsstämma ska även hållas för att förrätta fyllnadsval vid fler än två styrelseledamöters avgång före ordinarie föreningsstämma eller om styrelsen efter en ledamots avgång skulle bestå av färre än sex personer. De nya ledamöterna väljs för resten av mandatperioden. 

Valberedning

§ 14 Val av ordförande för styrelsen och övriga styrelseledamöter samt val av ledamot av valberedningen som förrättas vid föreningsstämma ska förberedas av en valberedning bestående av minst två medlemmar och en styrelseledamot. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningen utses vid ordinarie föreningsstämma för tre år i taget. Valberedningens förslag ska skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelse till föreningsstämma.

Arbetsordning m.m.

§ 15 Utöver dessa stadgar gäller den arbetsordning för styrelsen, valberedningen och för arbetstagarledamoten som styrelsen fastställer. Därutöver fastställer styrelsen instruktion för direktor.

Stadgeändring    

§ 16 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen. För ändring av 1§, 16§ och 17§ krävs beslut från två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. För beslut om stadgeändring på ordinarie föreningsstämma krävs två tredjedelars majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar.

Fusion och likvidation    

§ 17 Beslut om föreningens uppgående i annan förening, fusion, eller föreningens upphörande genom likvidation fattas på två på varandra följande föreningsstämmor efter förslag av styrelsen. Mellan de två föreningsstämmorna ska ha förflutet en tid av minst en månad. 

Förslag om fusion eller likvidation ska godkännas av minst två tredjedelar av vid styrelsemötet närvarande styrelseledamöter. Beslut om fusion eller likvidation ska fattas på föreningsstämmorna med minst två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar.

Har beslut fattats om likvidation ska likvidatorer utses av styrelsen och föreningens tillgångar realiseras i den omfattning som erfordras för att föreningens skulder ska kunna betalas. Eventuellt överskott ska tillfalla annan ideell förening eller stiftelse med likartat ändamål som Stockholms Stadsmission.