Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetssökande: Få hjälp och stöd av Unga i jobb

Har du uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och behöver stöd för att söka jobb?
Kontakta oss på Stockholms Stadsmission så kan du få stöd och hjälp.

Anmäl dig genom att fylla i rutorna här nedanför:
Omfattas du av gymnasielagen?
INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

1. Introduktion

Syftet med denna dataskyddspolicy är att tillhandahålla information om hur Stockholms Stadsmission (org. nr 802003-1954) (”Stockholms Stadsmission” eller ”vi”) behandlar dina personuppgifter i samband med ditt deltagande i ”Unga i jobbs” initiativ att förbereda unga vuxna för arbetslivet och projektet att genom jobbmatchning koppla ihop rekryterande företag med unga jobbsökande kandidater (”Projektet”). 
Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Nedan beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2. Behandling av personuppgifter för kontaktpersoner på deltagande rekryterande företag

2.1 Beskrivning av personuppgiftsbehandlingar för kontaktpersoner på deltagande rekryterande företag

Vilka personuppgifter behandlas?

Kontaktpersoners namn, telefonnummer och e-postadress.

För vilket ändamål behandlas personuppgifterna?

För att kontakta dig, ge dig löpande information om projektet och lämpliga kandidater samt återkoppling. För att ge Projektets finansiär möjlighet att kontrollera Stockholms Stadsmissions projekt.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter?

Intresseavvägning
Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och projektet. Vi bedömer att vårt intresse av att behandla personuppgifter för detta ändamål överväger den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten. 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (t.ex. Migrationsverkets föreskrifter).

Hur länge sparas personuppgifterna?

Under tiden företaget är aktivt deltagande i projektet eller sex månader efter din senaste kontakt med Unga i jobb. 

Om du "matchas" mot (intervjuar, anställer eller erbjuder en praktikplats till) en av våra kandidater sparas personuppgifterna i 10 år efter sista utbetalning som projektet mottagit, i enlighet med Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden MIGFS 2019:6. 

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att delta i Projektet. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna koppla ditt företag samman med en arbetssökande.


2.2 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, oavsiktlig och obehörig åtkomst samt obehörigt röjande. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Stockholms Stadsmission som är knutna till Projektet och som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till personuppgifterna. 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare: (i) vår projektpartner, Uppsala Stadsmission; (ii) Projektets finansiär ”Funktionen för fonderna som ansvarar för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)” tillhörande Migrationsverket, samt behöriga personer eller organ, särskilt bemyndigade tjänstemän från Europeiska Unionen eller dess bemyndigade företrädare; samt (iii) IT-leverantören Qlosr som utför IT-tjänster för vår räkning.
Överföringen till mottagarna under (i) och (iii) grundar sig på att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen (intresseavvägning); och överföringen till mottagarna under (ii) grundar sig på vår rättsliga skyldighet hålla information rörande Projektet tillgänglig för mottagaren enligt Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av asyl, migrations- och integrationsfonden MIGFS 2019:6.]
Vi överför inte dina personuppgifter till tredjeländer, dvs. länder utanför EU/EES-området.

3. Vilka är dina rättigheter?

Stockholms Stadsmission (org. nr 802003-1954) med adress Årstaängsvägen 21 C, Box 47073, 100 74 Stockholm, e-mailadress info@stadsmissionen.se och telefonnummer 08-684 230 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om dina rättigheter nedan:

  • Rätten till tillgång: Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka syften personuppgifterna behandlas och vem vi delar personuppgifter med m.m. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära en kopia av de personuppgifter som behandlas.
  • Rätten till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig, kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar dessa personuppgifter. 
  • Rätten till radering och begränsning: I vissa fall, kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar vår behandling under en viss tid (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet). Vänligen notera att (i) radering eller begränsning av dina personuppgifter kan resultera i att du inte längre kan delta i Projektet), samt (ii) rätten till radering kan vara begränsad med hänvisning till den arkiveringsskyldighet vi lyder under.
  • Rätten att invända: Du har rätt att invända mot den behandling som vi utför baserat på vårt berättigade intresse.
  • Rätten till dataportabilitet: I de fall vi baserar behandlingen på ditt samtycke eller på uppfyllande av avtal har du också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på den kontaktinformation som framgår ovan. Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.

4. Ändringar

Om det genomförs några ändringar gällande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna dataskyddspolicy på vår hemsida eller skicka den uppdaterade dataskyddspolicyn via e-mail.

Du får stöd och coachning i ditt jobbsökande av oss. Vårt mål är att hjälpa dig komma närmare ett jobb. Vi matchar din profil mot arbetsgivare som behöver anställa personal. Det är gratis att delta.