Stockholms Stadsmissions värdegrund

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för ett mänskligare samhälle för alla. Vår värdegrund vilar på en uthållig och handlingskraftig kärlek till människan – något som formar hur vi ser på individen och samhället. Arbetet med att leva efter värdegrunden sker överallt och hela tiden i vår organisation.

Människor är beroende av varandra för att må bra och kunna leva gott. Ett välmående demokratiskt samhälle bygger på medborgarnas tillit, respekt, ansvar, inflytande och empati. Stockholms Stadsmissions värdegrund beskriver vår syn på människan och på samhället och grundar sig i vår kristna historia. 

En tro på alla människors förmåga

Vår viktigaste uppgift är att stötta människor i att bygga upp en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga och redskap för att bli delaktiga i samhället. Det gör vi genom att hävda alla människors:

  • lika värde och rättigheter 
  • rätt till kärlek och värme
  • rätt till nya livschanser
  • förmåga till egenmakt och ansvar
  • obeskrivbara unika liv
  • strävan efter mening.

Det handlar om att ingen människa är bara det du ser. Alla människor har rätt att bli att bemötta med öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet och kan och ska ges chans att fatta beslut och ta ansvar för sitt eget liv. Människor är lika värda oavsett förutsättningar och livssituation och har rätt att finnas i ett sammanhang. 

Ett samhälle byggt på medmänsklighet 

Alla har inte samma förutsättningar att klara sig i dagens samhälle. Därför ser vi det som vår roll att se människan utifrån hennes förutsättningar, ge akut hjälp och genom egenmakt verka för långsiktig förändring. Vi arbetar utifrån de behov som finns i Stockholm för att skapa rimliga livsvillkor för grupper eller individer som riskerar social utestängning. Vi arbetar med akut stöd, för långsiktiga förändringar och för att förebygga ojämlikheter i samhället genom bildning och utbildning.

För ett ökat engagemang

För att bygga ett mänskligare samhälle behöver vi som organisation se och respektera människors individuella olikheter och behov. När samhällets insatser är otillräckliga gentemot människor i utsatthet ska vi våga ifrågasätta och driva opinion mot uppenbara brister. Vi behöver också hela tiden utvärdera vad vi gör, hur vi gör det och varför, så att vårt arbete bidrar till förändring för individen och samhället, och till att fler människor engagerar sig.

Bara tillsammans kan vi bygga ett mänskligt och socialt hållbart samhälle – för alla.