Placering i arbetsträning

För dig som anvisar arbetssökanden och arbetar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun eller annan uppdragsgivare.

Stockholms Stadsmission driver sociala företag som erbjuder kvalitativa och professionella arbetsmarknadsinsatser. Målet med arbetsträning är att stötta deltagare till en egen försörjning genom att närma sig arbete eller studier. 

Metod, arbetssätt och anpassning

Stockholms Stadsmission har flera olika verksamheter, strukturen för arbetsträning är densamma men arbetsuppgifterna skiljer sig åt. I alla verksamheter får deltagaren praktisk erfarenhet av en arbetsplats och arbetsuppgifterna bidrar till verksamhetens drift. Deltagaren deltar utifrån sina förutsättningar och vi gör en individuell planering för varje deltagare, inom arbetsträning finns inget krav på att prestera eller producera. Vi kan anpassa utformning av arbetsuppgifter, tempo, variation och instruktioner. Anpassningar görs dock inom ramen för verksamhetens drift. En av våra styrkor är just att deltagaren är en del av en reell arbetsplats. Vi följer en arbetsträningsprocess som vuxit fram under många år. Centrala värden i vår process är det mänskliga mötet och tron på deltagarens egen förmåga att skapa förändring.  

I de verksamheter som erbjuder arbetsträning finns en struktur där en handledare ansvarar för den sammanhållna deltagarresan, medarbetare för att lära ut arbetsuppgifter och arbetsleda och chef för att arbetsplatsen kan ta emot deltagare på ett kvalitativt sätt. 

I vårt arbete använder vi metoderna Motiverande samtal (MI) och Supported employment. Under 2024 kommer vi att fördjupa kunskaperna inom metoden Supported Employment. Metoden används för att stötta personer med svårigheter att få anställning genom att bland annat ge ett strukturerat och individanpassat stöd. Vi ser att detta ytterligare kommer att stärka vår förmåga att stötta våra deltagare att närma sig studier eller arbete på bästa möjliga sätt. 

Som dokumentationsstöd använder vi Workbuster. 

Anvisning och förutsättningar till arbetsträning hos oss

Vi tar emot deltagare i arbetsträning inom ramen för olika typer av arbetsmarknadsinsatser. För att ta emot behöver vi ett beslut om anvisning från en anordnare vi samarbetar med. Anvisningen ska ge ett anordnarbidrag som vi använder till bland annat handledning.

Anvisning görs enligt överenskommelse på 3-6 månader. Anvisningen kan därefter förlängas i dialog med uppdragsgivaren samt med uppdaterad planering. Under perioden stöds och motiveras personen att söka sig vidare mot en reguljär anställning alternativt studier, eller söka någon intern tjänst inom Stockholms Stadsmission.

Upplägg från studiebesök, till genomförande och avslut

Vid en första kontakt ger vi information om hur vi jobbar med arbetsträning och vilka förutsättningar som krävs för att ta emot. Vi värnar om en god matchning mellan deltagare och verksamhet. För att få ut det bästa av perioden vill vi säkerställa att deltagarens förväntningar och mål motsvarar det verksamheten kan erbjuda. Inför en uppstart tar vi därför emot deltagaren på ett studiebesök för att ge en bild av verksamheten. 

1. Studiebesök – Ta kontakt med handledaren som ansvarar för den verksamhet du vill boka besök i/veta mer om. Aktuell lista över verksamheter och handledare finns här. Vid studiebesöket träffar ni handledaren. Ni får se verksamhetens lokaler, träffa medarbetare och får en uppfattning om arbetsuppgifter och pratar om förväntningar och målsättning med perioden. 
2. Arbetsträningen startar – Handledaren ansvarar för deltagarens introduktion. Vid uppstarten går vi igenom ett förhållningsavtal med generella riktlinjer och lokala rutiner för verksamheten. Efter ca två veckor upprättar handledaren och deltagaren en genomförandeplan. I den finns planering och mål för arbetsträningsperioden. 
3. Genomförande – I det dagliga arbetet styrs deltagarens arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov, medarbetare fördelar arbetet och visar nya arbetsuppgifter. Handledaren följer löpande upp arbetsträningen med deltagaren. Handledaren ansvarar även för kontakten med dig som uppdragsgivare. 
4. Avslut - Vid avslut får deltagaren ett intyg med referenser och sin genomförandeplan. Till uppdragsgivaren skriver vi en slutrapport som utgår från genomförandeplanen. 

Välkommen att kontakta oss

Olivia 
olivia.boczar [at] stadsmissionen.se (olivia[dot]boczar[at]stadsmissionen[dot]se)

Du kan också kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontakta oss