Bonnier Fastigheter tror på långsiktighet och samverkan

Sara Björnberg, Chef hållbar utveckling på Bonnier Fastigheter.

Utifrån en 200-årig historia fortsätter Bonnierkoncernen att utvecklas med ett långsiktigt perspektiv. Genom journalistik, berättelser, kunskap, underhållning och stadsutveckling vill vi göra de samhällen vi verkar i öppnare, intressantare, roligare och mer välinformerade. Att stötta förverkligandet av Mötesplats Mariatorget ligger i linje med det samhällsansvar vi och våra ägare står för.

- Sara Björnberg, Chef hållbar utveckling på Bonnier Fastigheter. 

Varför stödjer ni Stockholms Stadsmission?

Bonnier har, utöver sin stora mediaverksamhet, ägt och utvecklat fastigheter i Stockholm sedan mitten på 1800-talet. Fastigheter som vi i många fall fortfarande äger och förvaltar. Vårt engagemang stäcker sig långt utanför våra fastigheters gränser och vi värnar mycket om de områden där vi verkar. Vi skapar trygga platser där människor kan mötas och interagera och har ett gemensamt driv och en vilja att ständigt förbättra. Att skapa trygga städer kräver samverkan och genom att stödja Stockholms Stadsmission vill vi på ett verksamhetsnära vis bidra till lokala aktiviteter och insatser för ett tryggare Stockholm.  

Hur ser samarbetet med Stockholms Stadsmission ut?

Vårt samarbete med Stockholms Stadsmission ser vi som ett långsiktigt partnerskap där vi bidrar i både stort och smått. Vi stöttar initiativet Mötesplats Mariatorget, bistår med volontärer samt samarbetar bland annat med Stockholms Stadsmission Bobyrå och Stockholms Stadsmission Uppsökarteam, f.d Nattjouren. Vi hoppas hitta ännu fler synergier och sätt att samarbeta framöver.

Hur arbetar ni med hållbarhet?

Vårt hållbarhetsarbete bedrivs långsiktigt och genomsyrar samtliga processer från förvärv, till projektutveckling, drift och förvaltning. Vi arbetar utifrån de 10 principerna i FN:s Global Compact samt de Globala målen. De fastigheter som Bonnier Fastigheter äger, direkt eller indirekt, ska vara långsiktigt hållbara ur ekonomisk, miljömässig och social synvinkel. Vi har som målsättning att alla våra fastigheter ska vara miljöcertifierade med goda betyg och arbetar aktivt med att optimera vår energianvändning och minska vårt klimatavtryck.

Bonnier Fastigheter ska vara en ansvarstagande samhällsaktör. Vi tror på samverkan för att lyckas i hållbarhetsfrågan och har löpande en nära dialog med våra hyresgäster, samarbetspartners och andra intressenter.

Vad betyder stödet till Stockholms Stadsmission för er som företag och för era anställda? Varför är samhällsengagemanget så viktigt för medarbetarna tror du?

Samarbetet är ett av de sätt som vi agerar från utifrån vår vision om att bidra till ett tryggt och öppet samhälle. Partnerskapet innebär en stolthet för våra anställda, oavsett på vilken nivå varje individ engagerar sig. Vi bryr oss om staden utanför våra fastigheter och våra medarbetare har ett intresse och en vilja att hjälpa. Det ger stolthet och mening och är ännu ett sätt att omsätta våra värderingar i praktiken.

 

Läs mer om Bonnier Fastigheters hållbarhetsarbete här: https://www.bonnierfastigheter.se/hallbarhet/

Huvudpartner till Stockholms Stadsmission

Om Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter ska på utvalda delmarknader med lokal närvaro och ett långsiktigt engagemang förvärva, utveckla, förädla och förvalta egna fastigheter. Sedan 1856 har Bonnier varit en långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare som bidrar till ett hållbart, tryggt och öppet samhälle. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: Kommersiella Fastigheter, Bostäder, Service och Invest. Merparten av fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad och Uppsala. Bonnier Fastigheter är helägt av familjen Bonnier.

Inom affärsområde Bostad utvecklas och förvaltas hållbara bostadslägenheter bland annat i det samägda bolaget Hållbo. Inom affärsområde Invest bildades 2021 det samägda bolaget Hemmaplan. Hemmaplan ska vara en långsiktig fastighetsägare som genom att förvalta och utveckla centrumfastigheter i områden präglade av socioekonomiska utmaningar driver en positiv samhällsutveckling.