Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hantering av inkomna synpunkter

Så här hanterar vi dina förslag, synpunkter eller klagomål:
  • Deltagare/brukare/klienter/elever/kunder ska alltid informeras om möjligheten att kunna lämna synpunkter och klagomål.
  • Problem bör lösas där de uppstår och alltid med god kommunikation.
  • Synpunkter ska alltid återkopplas utan dröjsmål och senast inom en vecka.
  • Alla synpunkter tas på allvar.
  • Alla synpunkter och klagomål ska komma aktuell chef tillhanda.
  • Även muntliga synpunkter och klagomål registreras av personal i vårt interna kvalitetssystem och förs vidare till respektive chef.
  • Förutsatt att kontaktuppgifter lämnats så svarar aktuell chef skriftligen på dina synpunkter inom en vecka.
  • Det som inte kan åtgärdas inom verksamheten ska föras vidare till verksamhetsområdeschefen.
  • Statistik över synpunkter och klagomål sammanställs och redovisas årligen till styrelse och eventuella externa huvudmän.
  • Statistik redovisas även till ledningsgrupp.