Stadsmissionen synliggör den dolda hemlösheten i ny rapport

Omslag Hemlöshetsrapporten 2024_Sveriges Stadsmissioner
2024-01-24
Hemlösheten i Sverige är mer utbredd och komplex än vad den officiella statistiken visar. Det framgår av Hemlöshetsrapporten 2024 från Sveriges Stadsmissioner. Rapporten undersöker orsakerna bakom den dolda hemlösheten och vilka politiska åtgärder som krävs för att motverka hemlöshet i alla dess former. Stadsmissionen presenterar också en checklista för hur kommunerna framgångsrikt kan arbeta mot hemlöshet.

Många av de människor som Stadsmissionen möter runtom i landet har inte tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende, men får av olika skäl inte det stöd de har rätt till eller behöver från det offentliga. Därför syns de inte heller i den officiella statistiken. Det kan handla om pensionären med betalningsanmärkningar, kvinnan med barn som lämnat ett destruktivt förhållande, eller flyktingparet med fast, men lågavlönat arbete. Det kan också handla om människor som blivit vräkta på grund av skulder, som genomgår en oväntad livsförändring, eller som saknar förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden av andra anledningar.

En rättvisande bild av hur hemlösheten ser ut är en avgörande förutsättning för att motverka den på ett effektivt sätt. Inom kort presenteras Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten. Den kommer tyvärr inte visa hela bilden. Eftersom Socialstyrelsens definition av hemlöshet är så pass snäv fångas inte vidden av hur många som saknar en trygg plats att kalla ett hem. Det är människor i de livssituationerna, den dolda hemlösheten, som vi valt att lyfta fram i årets hemlöshetsrapport, säger Åsa Paborn, talesperson hemlöshet, Sveriges Stadsmissioner.

Kommunerna kan göra mer för att motverka hemlöshet

Stadsmissionen granskar också tillsammans med Tim Holappa, juris doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, vad kommunerna kan göra för att minska hemlösheten och slår fast att lagen tillåter långt mer omfattande insatser än vad som görs idag.

I rapporten dras följande slutsatser:

 • Socialstyrelsens definitioner av hemlöshetssituationer är för snäva och innefattar inte alla de människor som lever utan tillgång till ett tryggt och långsiktigt boende.
 • Kommunerna har stöd i lagen för att göra betydligt mer långtgående insatser för att minska hemlösheten.
 • Trots en nationell strategi för hemlöshet saknas ett rikstäckande helhetsgrepp. Det stöd som individen erbjuds beror på vilken kommun hen råkar vara skriven i.
 • De vräkningsförebyggande åtgärderna sätts ofta in för sent och är speciellt allvarligt när barnfamiljer drabbas.

Checklista för kommuner

Det finns en rad åtgärder kommuner kan genomföra för att motverka hemlöshet och säkerställa ett gott stöd till personer som riskerar att hamna i hemlöshet. Därför presenterar Stadsmissionen även en checklista på väl fungerande och beprövade metoder för att minska risken för hemlöshet i en kommun.

Stadsmissionen rekommenderar att alla kommuner ska:

 • Arbeta konsekvent med vräkningsförebyggande åtgärder
  Vräkningsförebyggande åtgärder är ett nödvändigt verktyg för att framför allt barnfamiljer inte ska hamna i hemlöshet. Åtgärderna ska sättas in i ett tidigt skede för största nytta.
   
 • Införa Bostad Först och arbeta långsiktigt med modellen
  Att den evidensbaserade Bostad Först-modellen ska erbjudas i hela landet är ett av målen i den nationella hemlöshetstrategin. Varje kommun bör erbjuda Bostad Först som en insats till de som behöver den. Genom att arbeta med metoden modelltroget och över tid är det vetenskapligt belagt att hemlösheten kan minskas.
   
 • Använda den kommunala markpolitiken för att bidra till en socialt hållbar bostadsförsörjning
  Verka för att det i kommuners markanvisningspolicy ställs tydliga krav för att möjliggöra att bostäder som byggs kan efterfrågas av flertalet, samt att sociala bostäder inte hindras. Med bättre tillgång till bostäder minskas risken av hemlöshet.
   
 • Involvera socialtjänsten i planeringen av bostadsförsörjningen
  Säkerställ att socialtjänsten medverkar i planeringen av bostadsförsörjningen. Det följer av socialtjänstlagen att socialtjänsten bland annat ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen och medverka i samhällsplaneringen. Skapa goda förutsättningar och säkerställ att så sker.

 

Presenteras vid digitalt seminarium idag klockan 8.00

Årets Hemlöshetsrapport presenteras via ett livesänt riksdagsseminarium idag kl. 8.00. Följ seminariet via den här länken.

Vid presentationen medverkar:

 • David Josefsson (M), riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet
 • Katarina Luhr (MP), riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet
 • Åsa Paborn, Direktor Stockholms Stadsmission, talesperson hemlöshet Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
 • Tim Holappa, juris doktor i offentlig rätt samt lärare och forskare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet
 • Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket

Seminariet modereras av Fredrik Saweståhl, Paues Åberg.

För mer information, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se