Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sveriges Stadsmissioner kräver åtgärd från regeringen - skärpt praxis utestänger människor i hemlöshet från stöd

Hemlös 2023 - Svårare att få stöd? Illustration Stina Wirsén
2023-02-02
Det blir allt svårare för människor i strukturell hemlöshet att få hjälp av kommunerna med bostad. Det visar den nya rapporten ”Hemlös 2023” från Sveriges Stadsmissioner. Tio kommuner har granskats där Stadsmissionen bedriver social verksamhet. Nu kräver Stadsmissionen att regeringen agerar för att minska hemlösheten.

I Stadsmissionens rapport Hemlös 2023 - Svårare att få stöd? En granskning av tio kommuners stöd till människor i hemlöshet dras slutsatsen att det blivit svårare att få stöd för människor i strukturell hemlöshet, det vill säga människor som lever i hemlöshet på grund av ekonomisk utsatthet. Stadsmissionen har intervjuat tjänstemän som vittnar om att ekonomin i kommunerna fått en mer styrande roll i hur hjälpsökande personer bemöts – till nackdel för de som behöver stöd.

 • Tröskeln att få stöd av socialtjänsten har inte höjts genom övergripande politiska beslut – ändå är upplevelsen att tröskeln i praktiken har höjts då politiken låter ekonomin alltmer styra socialtjänstens insatser
 • Det är fortsatt få kommuner som kartlägger hemlöshet – bristen på kunskap om hur hemlösheten ser ut lokalt är allt för stor och försvårar stöd till människor i hemlöshet
 • Det finns stora olikheter i kommunernas arbete med hemlöshet – det saknas struktur och jämlikhet - där kommuntillhörigheten avgör vilken hjälp som finns att få
 • Vräkningarna ökar, speciellt bland barnfamiljer

Sveriges Stadsmissioner har i flera år uppmärksammat de växande utmaningarna med strukturell hemlöshet. Det handlar om människor som lever i ekonomisk utsatthet, ofta med svag förankring på arbetsmarknaden, som inte själva kan ordna sitt boende och därför hamnar i en hemlöshetssituation. I ljuset av en stundande lågkonjunktur, högre räntor och hög inflation ser Sveriges Stadsmissioner att det är en problematik som riskerar att eskalera.

– Utvecklingen med skärpt praxis för att få hjälp om du riskerar att bli eller redan befinner dig i en hemlöshetssituation är mycket oroande. Vår granskning visar att den politiska viljan ofta är ambitiös, men att den praktiska tillämpningen styrs av strama ekonomiska förutsättningar. I förlängningen betyder det att stora grupper stängs ute från bostadsmarknaden, ett utanförskap som står både samhället och individen dyrt. Det krävs reella förändringar och åtgärder nu, för att förhindra att hemlösheten ökar. Det är trots allt människors levnadsvillkor vi talar om. Du ska inte behöva hamna på bar backe efter en skilsmässa, eller flytta runt var och varannan månad för att du är ensamstående förälder, säger Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission och talesperson för hemlöshet Sveriges Stadsmissioner.

Nationell styrning krävs

Sveriges Stadsmissioner vill se en tydligare statlig styrning av arbetet mot hemlöshet och kräver nu att regeringen agerar för att vända den negativa utvecklingen.

– Sverige skulle kunna avskaffa hemlösheten, men det kräver handling. Det räcker inte med glada tillrop till kommunerna för att säkra likvärdighet i arbetet mot hemlöshet. Det krävs styrning. Det behövs en socialtjänst som ger bostadslösa hopp, vräkningsförebyggande arbete i alla kommuner och sänkta trösklar till att få en bostad. För att detta ska vara möjligt måste regeringen agera nu annars riskerar vi, givet den lågkonjunktur vi befinner oss i, att långt många fler drabbas och hamnar i en hemlöshetssituation. Det är inget hållbart scenario vi står inför, säger Åsa Paborn.

Sveriges Stadsmissioners krav på regeringen för att vända utvecklingen är följande:

 • En socialtjänst som ger bostadslösa hopp. Reformera socialtjänstlagen så att bostadsförsörjningsansvaret blir ett tydligt och skarpt verktyg. Det behöver framgå i lag att socialtjänsten ska arbeta evidensbaserat. Vi måste slå fast, en gång för alla, att det krävs en nolltolerans mot att barn drabbas av strukturell hemlöshet. Ge barnfamiljer i sådana situationer en tydlig bostadsgaranti.
 • Ingen ska vräkas – förebyggande arbete kan inte vara valfritt. Ge Socialstyrelsen ett tydligt uppdrag att införa ett strukturerat vräkningsförebyggande arbete i alla kommuner. Det måste bli obligatoriskt. Kommunerna behöver samverka med såväl kommunala som privata hyresvärdar för att drastiskt minska antalet vräkningar. Det behöver sättas stopp för att barnfamiljer kan vräkas.
 • Riv trösklarna till en bostad för alla. Regeringen behöver ta fram skarp lagstiftning baserat på utredningen Sänk tröskeln till en god bostad som en ny tydlig bostadsförsörjningslag. Reglera och sänk vilka krav hyresvärdar får ställa på hyresgäster för att teckna kontrakt. Understryk allmännyttans ansvar för socialt hållbar bostadsförsörjning. Uppmuntra privata hyresvärdar att samverka för en ökad social hållbarhet. Ta tag i frågan om att utveckla ett nationellt system för socialt hållbara bostäder.

Presenteras vid digitalt seminarium idag klockan 8.30

Årets Hemlöshetsrapport presenteras vid ett seminarium på Stockholms Stadsmissions mötesplats vid Mariatorget idag klockan 8.30. Seminariet går också att ta del av digitalt. Anmälan sker här.  

Vid presentationen medverkar:

 • Åsa Paborn, Direktor Stockholms Stadsmission, talesperson hemlöshet Sveriges Stadsmissioner
 • Jonas Wihlstrand, Generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner
 • Representant från Socialdepartementet
 • Representant från riksdagens Socialutskott
 • Arion Chryssafis (M), ordförande SKR:s beredning för Socialpolitik och individomsorg
 • Hanna Victoria Mörck (V), ordförande Socialnämnden, Uppsala

Seminariet modereras av Fredrik Saweståhl, Paues Åberg.

För mer information, kontakta:

Fanny Siltberg
Pressekreterare Stockholms Stadsmission
fanny.siltberg [at] stadsmissionen.se

FAKTA

I Rapporten Hemlös 2023 har följande tio kommuner granskats: Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Umeå, Västerås och Örebro. Strukturell hemlöshet uppstår när hushåll utan social problematik inte kan ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden av egen kraft. En hemlöshet som beror på ekonomiska orsaker och inte är kopplad till andra sociala problem som till exempel missbruk och/eller psykisk ohälsa. Konkret kan det till exempel innebära att det inte finns bostäder tillgängliga för båda parter vid en skilsmässa.