Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allt om ombyggnationen vid Mariatorget

Här hittar du information om den pågående ombyggnationen vid Mariatorget och vår vision för den nya mötesplatsen.

Vad är det som händer vid Mariatorget?

Stockholms Stadsmission satsar på att skapa en ny mötesplats vid Mariatorget. Det pågår en varsam renovering och invigning sker hösten 2022. Det kommer bli en dynamisk, inkluderande och hållbar mötesplats för alla som söker förändring i sitt liv eller vill fördjupa sitt samhällsengagemang.

Varför gör ni den här satsningen?

Satsningen på vår nya mötesplats ger oss möjlighet att hjälpa fler människor som saknar välfärd och trygghet till att förändra sitt liv, men även en bredare allmänhet att delta i olika aktiviteter samt fördjupa sitt samhällsengagemang. Mötesplatsen kommer bli ett nav för Stockholms Stadsmission och rymma många parallella aktiviteter. Att erbjuda våra deltagare möjlighet att aktivt delta i samhällsfrågor är en viktig komponent då vi vet att det bidrar till ett minskat utanförskap. Visionen är att det ska vara en välkomnande plats för det personliga mötet, en plats där relationer byggs och där alla bemöts med värdighet och respekt. Förhoppningen är att skapa samhällsarena som bidrar till vår vision om ett mänskligare samhälle – för alla.

Hur kommer det bli sen när renoveringen är klar?

När renoveringen är klar kommer det vara en levande mötesplats och samhällsarena som knyter samman Stockholms Stadsmissions olika verksamhetsområden. Då ryms här flera samtidiga aktiviteter - såväl stora event som enskilda möten. Det kommer även finnas en utemiljö som förbättrar närområdet.

Hur länge kommer bygget att pågå?

Från mars 2021 och drygt 15 månader framåt pågår bygget. Med planerad invigning hösten 2022.

Stänger ni St Paul nu, som tidigare haft verksamhet i lokalen?

Verksamheten St Paul har tillfälligt flyttat till Maria Magdalenas lokaler på Ragvaldsgatan 10. Läs mer här.

Är det en bra idé att ”blanda” social verksamhet med kultur, utbildning m.m.?

Att få möjlighet att delta i samhällsfrågor är ett viktigt verktyg för att bryta känslan av utanförskap för människor som lever i social utsatthet. I vår nya verksamhet får människor i olika livssituationer mötas på ett ödmjukt och respektfullt sätt.

Finns det en faktisk efterfrågan på en mötesplats som denna?

Den sociala polariseringen ökar och vi ser ett stort behov av en fysisk plats för verksamhet som driver utvecklingen av ett mänskligare samhälle. Stockholms Stadsmission bekämpar utanförskap på individ- och samhällsnivå och i den nya verksamheten kombineras arbetet för individen med arbetet på samhällsnivå. Intresset för satsningen har varit stort i projekteringsfasen bland såväl deltagare som är vår viktigaste målgrupp, som hos medlemmar, partners och givare.

Vem står för investeringen?

Projektet finansieras av Stockholms Stadsmission och är möjligt tack vare ett antal större donatorer, Stockholms Stadsmissions egna medel och ett väl genomtänkt och förmånligt banklån.

Vilka aktörer är involverade i projektet?

Byggherre för projektet är Stockholms Stadsmission. Verksamheten bedrivs i vår regi med stöd av samarbetspartner inom utbildnings- och kultursektorn. Huvudentreprenad för ombyggnationen är M3 Bygg och Spridd är ledande arkitektfirma. Byggnaden ska renoveras enligt Stockholms Stadsmuseums blåklassificering, vilken är den strängaste klassificeringen som omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

 Hur har beslutet fattats?

Stockholms Stadsmission köpte St Paulskyrkan 2015 med löftet att bibehålla miljön och bevara platsens viktiga samhälleliga funktion. Underhållet var vid övertagandet mycket eftersatt och visionen har från start varit att investera i en utökad mötesplats för människor med olika bakgrund med fokus på Stockholms Stadsmissions deltagare som lever i social utsatthet. 2019 erhölls bygglov efter att Stadsmuseet och Stadsantikvarien godkänt Spridds arkitektförslag Två Torg från 2017.

Riskerar bygget att dra ner värdet i området? 

Södermalm generellt, och området kring Maria specifikt, är en unik plats som historiskt präglats av mångfald. St Paul har varit en dynamisk, populär och viktig mötesplats i Stockholms Stadsmissions regi i behov av upprustning. Vi investerar nu avsevärt i byggnaden för att bevara dess kulturarv och förhöja stadsmiljön runt Mariatorget. Syftet är att skapa en attraktiv mötesplats för människor med olika bakgrund. 

Hur kommer det sig att ni informerar om bygget först nu? 

Alla byggprojekt följer en gängse process där kommunikationen utgår från beslut som bygglov, byggstart, projektplan och dylikt. Vårt förhållningssätt är självklart att driva en proaktiv och transparant kommunikationslinje. Vi kommer att uppdatera information om bygget på denna plats, på området runt bygget och vid olika informationsmöten.  

Kommer aktörer i närområdet kompenseras på något sätt för bygget?

Alla byggprojekt följer ett gängse förfarande som inkluderar beslut från statliga och kommunala aktörer och ibland medför dessvärre en del störningsmoment för människor i närområdet. Ombyggnationen innebär bevarande av ett kulturarv och en förhöjd stadsbild.  
Här på webben kan du lämna in synpunkter och rapportera eventuell störning. Här hittar du även kontaktuppgifter till aktörer involverade i bygget. Du är även välkommen till informationsmöten och andra aktiviteter för er som bor och arbetar i närområdet.  

Har ni medel för att täcka hela ombyggnationen?

Stockholms Stadsmission har säkerställt hela grundinvesteringen genom en kombination av ett fåtal större gåvor, egna medel och ett väl genomtänkt och förmånligt banklån. Stockholms Stadsmission kan även långsiktigt finansiera driften av verksamheten. 

Riskerar bygget att pausas eller försenas?

Tidsplaner för byggprojekt är alltid utsatta för prövningar, men vi har en solid byggplan baserad på byggentreprenörens process och beräkningar och en grundfinansiering som bygger på en kombination av ett antal större gåvogivare, Stockholms Stadsmissions egna medel och ett förmånligt banklån.

Gör ni upprustningen på ett kulturbevarande sätt? 

Bygglovet erhölls 2019 efter att Stadsmuseet och Stadsantikvarien godkänt arkitektfirman Spridds vinnande förslag Två Torg. Avgörandet för bygglovet för förändringarna av det inre rummet var avsikten att bibehålla eller återställa rummets centrala delar, samt Stockholms Stadsmissions avsikt att använda byggnaden för dess ursprungliga syfte. 

Hur kommer platsen att se ut när ombyggnaden är klar? 

När Stockholms Stadsmission tog över byggnaden 2015 var fastigheten sliten och underhållet eftersatt. Vi investerar nu avsevärt i byggnaden för att bevara dess kulturarv och förhöja stadsmiljön runt Mariatorget.
Tak, torn och takkors renoveras enligt ursprungligt skick och en ny grund läggs för att bära upp byggnaden. Mosaikfönstren renoveras och isoleras och fasaden återfår sin ursprungliga färg. Ventilation och uppvärmning moderniseras till att bli mer miljömässigt hållbar. 
Det yttre torget, det vill säga fastighetens träd och gräsyta omvandlas till en inbjudande del av Mariatorget. Den nya stadsparken på baksidan av byggnaden knyts ihop med Mariatorget – befintligt staket tas bort och gården görs tillgänglig för alla. 

Byggen blir ju alltid försenade – har ni med detta i beräkning? 

Tidsplaner för byggprojekt är alltid utsatta för prövningar och byggplanen på 15 månader är baserad på en uppskattning från huvudentreprenaden M3 Bygg. Information om restaureringen finns löpande att följa på www.stadsmissionen.se/stpaul 
 

Stockholms Stadsmission
Box 35, 131 06 Nacka
Telefontid måndag–fredag: 8–17
info [at] stadsmissionen.se