Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gåvopolicy

Stockholms Stadsmission granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontrolls regler gällande organisationer som innehar 90-konto. Stockholms Stadsmission har två 90-konton: 90 03 51 - 8 och 90 19 02 - 7 (endast för inbetalningar via förtryckta inbetalningskort). Stockholms Stadsmission är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, och följer dess regelverk för insamling och gåvohantering.

Givargrupper och insamlingsarbete

Stockholms Stadsmission bedriver insamlingsarbete från privatpersoner, företag, stiftelser, församlingar. Insamling skall som regel alltid ske till 90-konto.

Registrering av givare

Alla givare registreras i gåvoregistret. Givare har rätt att avpersonifieras från gåvoregistret och att avstå från vidare kontakt med Stockholms Stadsmission. Vid registrering följer Stockholms Stadsmission personuppgiftslagen, PUL.

Givarens rättigheter

 • Stockholms Stadsmissions informationsmaterial skall vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel skall användas.
 • Givaren  skall kunna ställa frågor till Stockholms Stadsmission och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar.
 • Givaren  skall kunna vara förvissad om att insamlade medel används  till det ändamål för vilket de samlats in.
 • Givaren  kan välja att rikta sin gåva  till specifik verksamhet. Det görs genom notering på medgivande  av autogiro, inbetalningskort alternativt på hemsidan.
 • Stockholms Stadsmission skall på relevant sätt tacka för mottagna gåvor. En givare skall kunna vara anonym.
 • En givares namn skall aldrig publiceras utan medgivande.
 • Stockholms Stadsmission ska respektera om en givare  inte vill bli kontaktad.
 • Givaren har rätt att få reda på om den som ber om en gåva till Stockholms Stadsmission är volontär, anställd eller extern konsult.
 • Givaren skall fritt kunna ta del av Stockholms Stadsmissions verksamhetsberättelse och reviderat bokslut.
 • Givaren skall kunna förvänta  sig ett korrekt och professionellt bemötande från Stockholms Stadsmissions representanter.
 • Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig skall den - om så begärs - återges till givaren.
 • Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av Stockholms Stadsmission skall givaren kontaktas.

Gåvor i form av värdepapper

Värdepapper erhållna genom donation och gåva skall tillföras en separat gåvodepå och hållas åtskilda. Värdepapper som ej överensstämmer med de etiska reglerna är möjliga att mottaga, men skall snarast möjligt avvecklas på ett ansvarsfullt sätt.

Om en donation erhålls med förbehåll ska styrelsen pröva om förbehållen ryms inom ramen för placeringspolicyn. Skulle förbehållen stå i strid med denna placeringspolicy eller föreningens ändamål, skall Stockholms Stadsmission avstå från donationen.

Gåvor i form av fast egendom

Stockholms Stadsmission har som grundprincip att gåvor i form av fast egendom säljs av, såvida den fasta egendomen  inte kan nyttjas i Stockholms Stadsmissions verksamhet.

Nej tack till gåvor och samarbeten

Utifrån värdegrund och med respekt för uppdraget väljer Stockholms Stadsmission att inte samarbeta eller ta emot gåvor från givare som har sin huvudverksamhet inom:

 • Pornografi
 • Vapen
 • Tobak
 • Alkohol

Stockholms Stadsmission väljer att avstå från gåvor/sponsring från företag och organisationer vars verksamhet eller målsättning strider mot Stockholms Stadsmissions människosyn eller skollagstiftningens värdegrund. Krav ställs också på att gåvan/samarbetet med givaren inte kommer i konflikt med verksamhetens objektivitetsprincip och likställighetsprincip.  

Reservationerna ovan kan följas upp endast i de fall där inbetalningar inte görs anonymt.

Ja tack till gåvor och samarbeten

Stockholms Stadsmissions grundinställning är att alla givare ska tackas på relevant sätt oavsett om det är en privatperson, företag, stiftelse, församling eller testamentsgåva. Administrationskostnaden för att tacka givaren bör vara i proportion till gåvans storlek. Tack för en gåva på mindre än 1000 kr ska ges genom samma kanal som gåvan skänkts när så är möjligt.

Gåvor till second hand

En givare av saker och kläder till Stockholms Stadsmission ska bemötas utifrån samma principer som de som skänker pengar.

Senaste gåvorna

100 kr
2017-10-20

Tack för det arbete ni gör för de som bäst behöver det.

600 kr
2017-10-20

Tack för att du delade med dig på vårt seminarium.

50 kr
2017-10-18

En självklarhet att hjälpa andra som har det svårt.

400 kr
2017-10-17

Till ditt minne Gunilla!

200 kr
2017-10-17

vi hjälper oss själva genom att hjälpa andra. Tro på människan och det gudomliga