Gåvopolicy

Gåvopolicy för Stockholms Stadsmission. Antagen av styrelsen 2021-09-07.

Stockholms Stadsmission granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontrolls regler gällande organisationer som innehar 90-konto. Stockholms Stadsmission har två 90-konton: 90 03 51-8 och 90 19 02-7 (endast för inbetalningar via förtryckta inbetalningskort). Samt ett swishkonto: 900 35 18. Stockholms Stadsmission är också medlem i Giva Sverige och följer dess regelverk för insamling och gåvohantering.

Givargrupper och insamlingsarbete

Stockholms Stadsmission bedriver insamlingsarbete från privatpersoner, företag, stiftelser, församlingar. Insamling skall som regel alltid ske till 90-konto.

Registrering av givare

 • Alla givare registreras i Stockholms Stadsmissions givardatabas.
 • Givare har rätt att avidentifieras från givardatabasen och att avstå från vidare kontakt med Stockholms Stadsmission
 • Vid registrering följer Stockholms Stadsmission dataskyddsförordningen, GDPR.

Givarens rättigheter

 • Stockholms Stadsmissions informationsmaterial skall vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel skall användas.
 • Givaren  skall kunna ställa frågor till Stockholms Stadsmission och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar.
 • Givaren  skall kunna vara förvissad om att insamlade medel används  till det ändamål för vilket de samlats in.
 • Givaren  kan välja att rikta sin gåva  till specifik verksamhet. Det görs genom notering på medgivande  av autogiro, inbetalningskort alternativt på hemsidan.
 • Stockholms Stadsmission skall på relevant sätt tacka för mottagna gåvor.
 • En givare skall kunna vara anonym.
 • En givares namn skall aldrig publiceras utan medgivande.
 • Stockholms Stadsmission ska respektera om en givare  inte vill bli kontaktad.
 • Givaren har rätt att få reda på om den som ber om en gåva till Stockholms Stadsmission är volontär, anställd eller extern konsult.
 • Givaren skall fritt kunna ta del av Stockholms Stadsmissions verksamhetsberättelse och reviderat bokslut.
 • Givaren skall kunna förvänta  sig ett korrekt och professionellt bemötande från Stockholms Stadsmissions representanter.
 • Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig skall den - om så begärs - återges till givaren.
 • Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av Stockholms Stadsmission skall givaren kontaktas.

Tack för gåvor och samarbeten

Stockholms Stadsmissions grundinställning är att alla givare ska tackas på relevant sätt oavsett om det är en privatperson, företag, stiftelse, församling eller testamentesgåva. Administrationskostnaden för att tacka givaren bör vara i proportion till gåvans storlek. Tack för en gåva på mindre än 1000 kr ska ges genom samma kanal som gåvan skänkts när så är möjligt. Alla större gåvor/sponsring som är förknippade med förbehåll/åtaganden skall godkännas av någon av följande funktioner; direktor, områdeschef, insamlingschef. Dessa gåvor ska alltid regleras i en skriftlig överenskommelse.

Nej till gåvor och samarbeten

Stockholms Stadsmission tar tacksamt emot gåvor från alla givare som: 

 • Delar vår vision om ett mänskligare samhälle – för alla
 • Delar våra värderingar

Stockholms Stadsmission tar inte emot gåvor från företag och organisationer som bedriver verksamhet inom:

 • Pornografi
 • Vapen
 • Tobak
 • Alkohol

Vi tar inte emot gåvor från politiska partier eller gåvor som associeras till dessa. Vi värnar om vårt politiska oberoende och vill inte riskera att styras av politiska intressen.

Stockholms Stadsmission förbehåller sig rätten att tacka nej till en gåva om gåvan är villkorad på ett sådant sätt att vi inte kan uppfylla villkoren eller att gåvan/samarbetet med givaren kommer i konflikt med verksamhetens objektivitetsprincip och likställighetsprincip. Vi tackar också nej till en gåva om vi bedömer att givaren är förknippad med åsiktsyttringar och/eller bedriver verksamhet som inte är förenlig med vår vision, vår värdegrund eller skollagstiftningens värdegrund, eller på annat sätt kan tänkas skada organisationen och/eller varumärket. 

Gåvor till second hand samt gåvor av tid

Företag och organisationer som skänker saker och kläder och/eller tid till Stockholms Stadsmission ska bemötas utifrån samma principer som de som skänker pengar. 

Gåvor i form av värdepapper

Värdepapper erhållna genom donation och gåva skall tillföras en separat gåvodepå och hållas åtskilda. Värdepapper som ej överensstämmer med de etiska reglerna är möjliga att mottaga, men skall snarast möjligt avvecklas på ett ansvarsfullt sätt.

Om en donation erhålls med förbehåll ska styrelsen pröva om förbehållen ryms inom ramen för placeringspolicyn. Skulle förbehållen stå i strid med denna placeringspolicy eller föreningens ändamål, skall Stockholms Stadsmission avstå från donationen.

Gåvor i form av fast egendom

Stockholms Stadsmission har som grundprincip att gåvor i form av fast egendom säljs av, såvida den fasta egendomen inte kan nyttjas i Stockholms Stadsmissions verksamhet.

Senaste gåvorna

200 kr
2024-02-28

Gör som jag, bli månadsgivare!! Alla pengar räknas för de som har det svårt!

50 kr
2024-02-27

Ni är värda som människor för att förtjäna lite hjälp och stöd.

3 500 kr
2024-02-27

För att drömmar ska kunna förverkligas :)

200 kr
2024-02-27

Med och för värme ❤️

200 kr
2024-02-27

Älska och bry dig om alla! Ge allt och gläds åt att göra någon annans liv bra ❤️