Så kan ert företag arbeta för FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål
Genom att stödja Stockholms Stadsmission kan ert företag bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ni främjar särskilt åtta av FN:s 17 hållbarhetsmål och vi arbetar tillsammans utifrån visionen om ett mänskligare samhälle för alla. 

Ett välmående demokratiskt samhälle bygger på medborgarnas tillit, respekt, ansvar, inflytande och empati. Stockholms Stadsmission arbetar för att göra samhället mänskligare med riktade insatser för människor som lever i speciellt utsatta livssituationer. Vi arbetar med akuta insatser som mat och kläder, men även med stöd för förändring som ger individer möjlighet att hämta kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans med våra givare erbjuder vi stöd och mötesplatser som bygger förändring för både individ och samhälle i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. 

Mål 1: Utrota fattigdom
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar. 

Mål 4: God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål 10: Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Gör skillnad i er närmiljö

Genom att stödja Stockholms Stadsmission kan ert företag göra skillnad i den närmiljö ni verkar i. Ni får en chans att engagera medarbetarna och möta dem ni stödjer. Välj det företagsstöd som passar er bäst eller kontakta oss med egna förslag.