Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stockholms Stadsmission: Sociala bostäder kan lösa hemlösheten i Sverige

Bild på framsidan på hemlöshetsrapport
2019-11-13
Idag lanserar Stockholms Stadsmission årets hemlöshetsrapport i Sveriges riksdag. I rapporten presenteras förslag om att skapa ett system för sociala bostäder. Stockholms Stadsmission vänder sig till Sveriges politiker och uppmanar till en mer lösningsfokuserad bostadspolitisk debatt. Särskilt för de mest utsatta – för människor i hemlöshet.  

Förslaget om en svensk modell för sociala bostäder lyfts fram i rapporten Hemlös 2019 som idag presenteras i riksdagen. I rapporten görs en genomgång av hur andra länder framgångsrikt arbetat med sociala bostäder och hur ett system i Sverige skulle kunna se ut.

– De politiska initiativen för att minska hemlösheten i Sverige har varit få. Staten måste ta ansvar för att identifiera kreativa och flexibla lösningar för personer som lever i eller riskerar hemlöshet. Bostadspolitiken måste kompletteras om vi på allvar ska göra något åt hemlösheten. I årets rapport presenterar vi ett konkret förslag som faktiskt fungerar – öronmärka bostäder till hyror under marknadspris, säger Marika Markovits, Stockholms Stadsmission.

Stockholms Stadsmission menar att det saknas en strukturerad, förutsägbar och offentligt understödd bostadsförsörjning för ekonomiskt och socialt utsatta hushåll. Och att det därför bör utvecklas en svensk modell för sociala bostäder. Stockholms Stadsmission har i sin rapport flera konkreta förslag. Lösningar som bygger på den svenska traditionen av humanitet och värdighet där inspiration hämtats från andra europeiska länder (exempelvis Finland) som i vissa avseenden har kommit längre när det gäller boendeformer för ekonomiskt utsatta grupper. 

Stora skillnader mellan Socialstyrelsens och kommunernas mätningar

I rapporten görs även en genomgång av hur landets större kommuner mäter och redovisar hemlösheten. Den visar på stora skillnader mellan Socialstyrelsens och kommunernas egna mätningar. Det beror på att det saknas en nationell standard för hur hemlösheten ska definieras, mätas och rapporteras. Flera kommuner som Malmö, Västerås och Stockholm rapporterar markant lägre hemlöshet i sina egna mätningar än den som Socialstyrelsen redovisar.

– Det finns en stor risk när siffrorna är så olika att politikerna förleds att tro att problemen är mindre allvarliga än vad de är och därför inte fattar nödvändiga beslut. Det gynnar ingen som befinner sig i hemlöshet, särskilt inte de människor i akut hemlöshet som vi möter i våra verksamheter. Därför behöver vi en nationell standard för hur hemlösheten mäts och rapporteras, konstaterar Marika Markovits, Stockholms Stadsmission.

Åtgärder som motverkar hemlösheten i Sverige

Utgångspunkten är att utveckla en svensk modell för sociala bostäder. För att få igång ett utvecklingsarbete för sociala bostäder i Sverige föreslår Stockholms Stadsmission följande åtgärder:

  • Inrätta ett kompetenscenter för sociala bostadslösningar. Kompetenscentret kan ha Boverket och SKL som huvudmän och ska utgöra kunskapsbas för försöksprojekt med sociala bostäder i svenska kommuner.
  • Lansera ett program för social innovation på bostadsområdet riktat till civilsamhällets organisationer, kommersiella fastighetsbolag och sociala entreprenörer. Finansieringen ska kunna ske exempelvis genom statliga investeringsstöd, sociala obligationer och korssubventioner med annan verksamhet.
  • Ökad användning av kommunala styrmedel för en socialt hållbar bostadsmarknad. När kommuner ger markanvisning med krav på en viss andel hyresrätter med lägre hyra i kommersiella projekt bör lägenheterna fördelas efter behov och inte kötid.

Sverige behöver, utöver en svensk modell för sociala bostäder, en ny nationell hemlöshetsstrategi med skarpa förslag på lagstiftning mot hemlöshet innehållandes:  

  • En nationell tak över huvudet-garanti 
  • Krav på att Bostad Först-modellen införs i alla kommuner 
  • Åtgärder mot hemlöshet i fastighetsbranschens hållbarhetsarbete
  • Ett förstärkt bostadsbidrag riktat till alla grupper i social och ekonomisk utsatthet 
  • Slopat inkomstkrav för att hyra bostad i kommunala bostadsbolag 
  • Att Sverige likt majoriteten av EU-länderna begär undantag från EU:s statsstödsregler för att underlätta sociala insatser på bostadsmarknaden 

Stockholms Stadsmission ger sedan 2010 ut en rapport om hemlösheten i Sverige. Årets rapport Hemlös 2019 är den nionde och årets tema är Sociala Bostäder.

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, region och andra ideella organisationer. Verksamheterna bedrivs för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från de sociala företagen.