Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn och familjer som lever i hemlöshet

Stockholms Stadsmission möter dagligen barn som lever i hemlöshet. Barnen och deras familjer tvingas ständigt flytta runt mellan tillfälliga boendelösningar.

Att inte ha en fast punkt i tillvaron innebär stor stress och oro för ett barn. I våra verksamheter möter vi barn som berättar om att de har svårt att göra läxorna. Ljudnivån är för hög då hela familjen och alla vardagssysslor ofta trängs i ett och samma rum. Att ta hem kompisar går inte och många skäms för att de inte har ett hem som alla andra. 

Barn som lever i socialt utanförskap löper högre risk att som vuxen drabbas av ohälsa, arbetslöshet och fattigdom.

Minst 1 018 barn i Stockholm lever i hemlöshet

I september 2020 genomförde Stockholms stad en kartläggning av familjer med barn under 18 år som var i kontakt med socialtjänsten och som levde under osäkra boendeförhållanden. Kartläggningen, som presenterades i april 2021, visade att 433 barnfamiljer och totalt 1 018 barn saknade stadigvarande boende.

Hur definieras hemlöshet?

Det finns tyvärr inte en enad definition av hemlöshet i Sverige. Stockholms stad definierar barnfamiljer som saknar stadigvarande bostad enligt följande:

Familjer eller ensamstående med hemmavarande barn under 18 år som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande (Stockholms Stadsmissions kommentar: max 3 månader) andrahands- eller inneboendekontrakt och därför är hänvisade till tillfälliga boendealternativ. Dessutom familjer eller ensamstående med barn som vistas på institutioner, i familjehem eller annan vårdinrättning och inte har någon ordnad bostad vid utskrivning.

 

Socialstyrelsen utgår ifrån fyra olika livssituationer när de definierar hemlöshet. Stockholms stads definition skiljer sig från Socialstyrelsens, då stadens definition är något snävare. Läs gärna mer via länkarna längre ner på sidan.

Mörkertalet är stort – alla barn syns inte i statistiken

Stockholms stads kartläggning omfattar endast barnfamiljer som varit i kontakt med någon av stadens enheter inom socialtjänsten. Mörkertalet är därför stort. I statistiken ingår exempelvis inte ensamkommande barn och unga, barn till utsatta EU-medborgare eller barn till papperslösa föräldrar. 

På Stockholms Stadsmission möter vi både barn vars familjer är i kontakt med socialtjänsten och barn som lever i hemlöshet men som inte syns i denna statistik. Vi finns till för alla barn som lever i utsatthet och hemlöshet i Stockholm, oavsett bakgrund eller juridisk status. 

Orsaker till hemlöshet - låga inkomster och brist på billiga bostäder

Vi ser att samhället har förändrats då nya grupper hamnar i hemlöshet. Det är inte längre psykisk ohälsa och beroendeproblematik som är huvudorsaken, utan snarare låga inkomster i kombination med bristen på billiga bostäder. Läget på den svenska bostadsmarknaden är allvarligt. Skenande priser på boende, liten tillgång på billiga hyreslägenheter och hög skuldsättning hos de som söker boende stänger ute allt fler.  

Hemlöshet kan drabba vem som helst

Skilsmässa eller att förlora jobbet kan räcka för att människor ska tappa fotfästet och riskera hemlöshet. Att förlora sin anställning innebär också en förlorad kreditvärdighet hos banker. Det kan också handla om att man lever på försörjningsstöd och att hyresvärden därför inte accepterar dig som hyresgäst – att närma sig en trygg och långsiktigt bostadslösning blir helt enkelt en omöjlighet. Människor som nyligen anlänt till Sverige för att söka trygghet och ett bättre liv, har ofta svårt att hitta hållbara och värdiga bostadsalternativ.  

Räcker inte försörjningsstöd och bostadsbidrag?

Tyvärr ser vi att det stöd som erbjuds idag inte räcker till. Försörjningsstöd är tänkt som skyddsnät under korta perioder när en individs försörjning tillfälligt sviktar. Försörjningsstöd motsvarar existensminimum och är inte hållbart i längden.

Det finns tak på bostadsbidraget. Många barnfamiljer har höga hyror eftersom de tvingas hyra i andra hand, och då täcker inte bostadsbidraget kostnaden. Stockholms Stadsmission anser att bostadsbidragen behöver höjas och att fler bostäder där människor har råd att bo behöver byggas.

Vem bär ansvaret? 

Kommunen ansvarar för bostadsförsörjningen för kommunens innevånare. Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att var och en får det stöd och den hjälp han eller hon kan behöva för att motverka hemlöshet.

Som idéburen organisation kompletterar vi samhällets resurser. Tack vare gåvor kan Stockholms Stadsmission hjälpa och lindra den utsatthet som hemlöshet innebär. Vi erbjuder bland annat matcheckar, ekonomisk rådgivning och stöd, stöd i kontakt med myndigheter, aktiviteter under skolloven och öppen verksamhet under veckorna, exempelvis läxläsning och matlagningskvällar. Under coronakrisen behöver vi så klart minska antalet personer som samlas samtidigt, och utökar istället det individuella stödet. 

Politikerna måste agera nu

Politikerna måste agera nu - innan fler barn far illa och ställs inför en osäker tillvaro och framtid. Behoven av åtgärder är akuta. Vi kräver därför en hemlöshetspolitik med väsentligt högre ambitioner än vad den har idag. Om samhället ska lyckas bekämpa och förhindra hemlöshet krävs politiska initiativ och lösningar. Bostad är trots allt en mänsklig rättighet. 

Läs mer om barnfamiljer i hemlöshet

Nedan kan du läsa Stockholms Stadsmissions hemlöshetsrapport 2020.

Hemlös 2020
Stockholms stads kartläggning 2021
Socialstyrelsens nationella kartläggning 2017