Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rapporter

Här publiceras de rapporter vi tar fram inom Stockholms Stadsmission som exempelvis hemlöshetrapporten.

Rapporter om hemlöshet

Hemlös 2019 Sociala bostäder kan lösa hemlösheten - Rapport

pdf 2.19 MB dec 2019

Bostadsförsörjningen fortsätter att vara ett av Sveriges allvarligaste samhällsproblem. Rapporten presenterar förslag om att skapa ett system för sociala bostäder. Stockholms Stadsmission uppmanar Sveriges politiker till en mer lösningsfokuserad bostadspolitisk debatt för att få fler bostäder till de som behöver det mest.

Hemlös 2017 Nya grepp krävs mot hemlöshet - Rapport

pdf 1.07 MB dec 2019

Allt fler barnfamiljer lever i hemlöshet, men kommunerna tar inte hemlöshetsfrågan på allvar. Det krävs nya grepp i hemlöshetspolitiken.

Hemlös 2016 Bostäder för ekonomiskt svaga - Rapport

pdf 2.03 MB dec 2019

Bostadsbristen är en av Sveriges största samhällsutmaningar. Men en majoritet av kommunerna saknar uppdaterade riktlinjer som bostadsförsörjningslagen kräver, för att kunna angripa hemlösheten.

Hemlös 2015 Bostäder för ekonomiskt svaga - Rapport

pdf 2.93 MB dec 2019

Bostadsbrist är ett stort problem i Sverige och en verklighet som särskilt drabbar ekonomiskt svaga hushåll. Sveriges kommuner har verktyg för att minska bostadsbrist och hemlöshet, men de används i mycket liten utsträckning.

Hemlös 2014 Äldre i hemlöshet - Rapport

pdf 4.26 MB jan 2020

Bostadsbrist är ett stort problem i de flesta av Sveriges kommuner och en verklighet som nu allt fler äldre i storstadsregionerna tvingas uppleva. Kommunerna måste enligt lag ge alla medborgare en bostad men allt för många saknar en plan.

Hemlös 2013 Bostadsförsörjning - Rapport

pdf 1.5 MB jan 2020

Trots att lagstiftningen ger kommunerna verktyg att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden för socialt och ekonomiskt svaga grupper används de sällan. Det visar en ny rapport från Stockholms Stadsmission.

Hemlös 2012 EU-medborgare som lever i hemlöshet - Rapport

pdf 713.93 KB jan 2020

Trots att Sverige är ett av världens rikaste länder lever tiotusentals människor under osäkra boendeförhållanden. Ökad rörlighet måste mötas av bättre förutsättningar för människor att arbeta och bidra.

Hemlös 2011 Unga i hemlöshet - Rapport

pdf 876.63 KB dec 2019

Stockholms Stadsmission möter allt fler unga människor som saknar bostad, och vars sociala situation är mycket utsatt. Hemlöshet drabbar barn och unga särskilt hårt. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med fokus på unga i hemlöshet.

Hemlös 2010 Offentligas stöd till människor - Rapport

pdf 825.97 KB jan 2020

Det senaste initiativet på nationell nivå är regeringens strategi mot hemlöshet 2007-2009. Fyra nationella mål sattes upp och medel har tillskjutits för ett antal projekt i syfte att nå målen. Har strategin gett resultat? Och är de resultat som uppnåtts tillräckliga?

Rapporter om barn och unga

Barn- och Ungdomsrapport 2017: Unga vuxnas psykiska ohälsa

pdf 2.52 MB dec 2019

Den psykiska ohälsan bland unga är ett samhällsproblem som inte bara innebär ett lidande för individen utan också stora kostnader för samhället. Sverige har länge utmärkt sig som ett land med höga ohälsotal.

Barn- och Ungdomsrapport 2016: Psykisk ohälsa bland barn och unga

pdf 2.26 MB jan 2020

Rapporten visar att allt fler unga, mellan 15-25 år, uppger att de mår sämre psykiskt. Enbart i Stockholms läns landsting har antalet unga som söker hjälp hos Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) fördubblats på tio år.

Barn- och Ungdomsrapport 2015: Ensamkommande barn

pdf 3.84 MB jan 2020

Under 2015 beräknas 12 000 ensamkommande barn och unga söka asyl i Sverige. En viktig samhällsuppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt att möta dessa barn och ungas behov av en trygg uppväxt.

Barn- och Ungdomsrapport 2014: Barn till papperslösa

pdf 852.28 KB dec 2019

Det finns barn som inte går i skolan, som inte kan äta sig mätta eller har tak över huvudet. Barn till papperslösa växer upp i ett parallellt samhälle, där de numera i teorin har rätt att gå i skolan och få sjukvård, men där de i praktiken inte alltid har möjlighet att utnyttja dessa rättigheter.

Barn- och Ungdomsrapport 2013: Psykisk ohälsa bland barn och unga

pdf 2.67 MB dec 2019

I rapporten redovisas en sammanfattning av aktuell svensk, och delvis internationell, forskning för att kartlägga situationen för unga i Sverige som lever med psykisk ohälsa.

Barn- och Ungdomsrapport 2010: Mellan Hamsterpaj och BUP

pdf 116.13 KB jan 2020

Rapporten undersöker i vilka sammanhang tonåringar söker och får hjälp via olika forum på internet. De frågor och funderingar som ungdomar ger uttryck för på internet speglar också behovet av stöd.

Övriga rapporter

Effektrapport 2019

pdf 1.76 MB jan 2020

Denna rapport redogör för målen som gäller för hela organisationen och presenterar resultaten för perioden 2014-2018. Resultaten beskrivs utifrån uppdraget gentemot individen i våra verksamheter, oavsett finansieringsform.

Effektrapport 2018

pdf 1.03 MB jan 2020

2014 antogs det organisationsövergripande visions- och strategidokumentet ”Kompassen - Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses Vision och Strategi 2015-2018”. Målen är satta med utgångspunkt från att de ska uppnås under den fyraåriga strategiperioden och i denna rapport redovisas resultaten efter tre av fyra år genom strategiperioden på organisationsövergripande nivå.

Effektrapport 2017

pdf 501.55 KB jan 2020

2014 antogs det organisationsövergripande visions- och strategidokumentet ”Kompassen - Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses Vision och Strategi 2015-2018”. Målen är satta med utgångspunkt från att de ska uppnås under den fyraåriga strategiperioden och i denna rapporten redovisas resultaten efter halva strategiperioden på organisationsövergripande nivå.

Effektrapport 2016

pdf 1.27 MB jan 2020

2014 antogs ”Kompassen 2015-2018”, vilket är Stockholms Stadsmissions strategidokument för fyraårsperioden. Flera av de målområden och strategier som antogs för föregående period gäller även för perioden 2015-2018. En av de största skillnaderna är att de strategiska målnivåerna har justerats och framförallt höjts.

Fadderhemsprojektet Slutrapport 2019

pdf 4.63 MB dec 2019

Rapporten redogör för hur Stockholms Stadsmission tog sig an den stora utmaningen att härbärgera nästan 400 ungdomar som blev bostadslösa på sin 18-års dag. Rapporten belyser det omfattande arbete Stockholms Stadsmission sjösatte, från förstudien sommaren 2017 till uppstarten av ett helt nytt projekt som fick namnet ”Fadderhem”.

Projektrapport 2018: Affärsmodell för logistiksystem för överskottslivsmedel - På väg mot en cirkulär ekonomi för matsvinn

pdf 1.21 MB jan 2020

Denna rapport är en slutredovisning för det Vinnova finansierade utvecklingsprojektet ”Affärsmodell för logistiksystem för överskottslivsmedel - På väg mot en cirkulär ekonomi för matsvinn”. Projektet genomfördes från oktober 2017 till augusti 2018 i samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Linköpings universitet och Bring Frigo.

Fattigdomsrapporten 2018

pdf 1.69 MB dec 2019

Den bild som Ersta Sköndal Bräcke högskolas fattigdomsforskning målar upp av Sverige i årets forskningsrapport är allvarlig. Gruppen människor som lever i fattigdom och utsatthet blir allt större och mer heterogen.

Remake Hållbarhetsrapport 2017

pdf 3.68 MB dec 2019

Remake Stockholms Stadsmission har höga ambitioner, med förutsättningar som utmanar och med visioner som driver oss framåt! Nu är det är dags att synliggöra vårt arbete. Arbetet som utgår från att skapa mode med lokal produktion i Stockholm. Här står arbetsträning i fokus tillsammans med återanvända resurser av textilier.

Röster från Skuggsamhället 2015

pdf 1.45 MB dec 2019

Röster från Skuggsamhället är framtagen tillsammans med Svenska Röda Korset. Hur bör samhället bistå de personer som befinner sig i papperslöshet för att säkerställa att de behandlas på ett humant och värdigt sätt.