Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grillska Gymnasiet i Uppsala får tummen upp av Skolinspektionen

2014-04-29
Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av alla skolor i Sverige. Vid inspektionen granskas faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att nå målen för skolverksamheten. Grillska Gymnasiet i Uppsala genomgick under april månad en tillsyn helt utan anmärkningar. Att jämföra med fjolåret då endast ca 10 procent av alla Sveriges gymnasieskolor klarade en tillsyn utan anmärkningar.

Varje år granskar Skolinspektionen över 200 gymnasieskolor runt om i landet. Vid en tillsyn fokuserar man främst på tre separata områden såsom elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt varje enskilds elevs rätt. För friskolor granskas även huvudmannaskapet.

Lärarbehörighet och hur elever med behov av särskilt stöd bemöts är en del av tillsynen

I praktiken innebär det att man tittar på hur väl skolan bidrar till elevernas studiero, hur man bemöter elever med behov av särskilt stöd, hur stor del av lärarna som har lärarbehörighet och hur man arbetar med betygsbedömning. Man går även igenom det studiematerial som används till själva undervisningen. Vid genomgången hittade Skolinspektionen inga brister som Grillska Gymnasiet i Uppsala måste åtgärda.

–  Det är all engagerad personal, elever och framför allt den positiva kultur vi har på skolan som jag tror bidragit till att vi fick så bra resultat. Därtill har vi ett systematiskt kvalitetsarbete som gjort sitt till, säger Omar Hijazi, rektor för Grillska Gymnasiet i Uppsala.

Under 2012 var det endast 4 av 213 gymnasieskolor som genomgick en tillsyn utan några som helst anmärkningar. Under 2013 var det 26 av 229 skolor.  

Skolinspektionens helhetsbedömning

Skolinspektionens samlade bedömning är att verksamheten i Grillska Gymnasiet i Uppsala fungerar väl inom de områden som granskats. Eleverna utvecklas mot målen för utbildningen. Rektorn tar i sitt pedagogiska ledarskap ansvar för att verksamheten styrs mot de nationella målen och att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som innebär planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Eleverna har tillgång till den utbildning de har rätt till och utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser.