Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kriterier för val av styrelse

Stockholms Stadsmissions styrelses sammansättning ska präglas av mångfald och professionalism. För att väljas in som ledamot i styrelsen krävs att kandidaten uppfyller nedanstående kriterier.

Stockholms Stadsmissions styrelses sammansättning ska präglas av mångfald och professionalism. Ledamöterna ska dela Stockholms Stadsmissions värdegrund, vara en engagerad person, vara förändringsbenägen, drivande och proaktiv, ha ett socialt engagemang och intresse för etikfrågor och kunna företräda organisationen i samhället.

Vid val av styrelseledamot uppmärksammas särskilt om intressekonflikt föreligger som kan vara till nackdel för Stockholms Stadsmission, eller om sådan intressekonflikt kan uppkomma. Intressekonflikt kan till exempel bestå i anställning eller styrelseuppdrag i annan ideell insamlingsorganisation med 90-konto.

Kriterier för styrelseledamöter

Utöver ovan nämnda kriterier gäller att Stockholms Stadsmissions styrelseledamöter:

  • Ska vara myndiga, ej försatta i konkurs eller meddelad näringsförbud.
  • Inte får ha betalningsanmärkningar och/eller, förfallna och obetalda skatteskulder eller ha begått brott som kan skada förtroendet för Stockholms Stadsmission eller dess styrelse.
  • Ska vara medlem i föreningen Stockholms Stadsmission eller anställd i föreningen och vald av medlemmarna i de lokala fackliga organisationerna.

Ansvar för styrelseledamöter

Stockholms Stadsmissions styrelseledamöter:

  • Ansvarar för Stockholms Stadsmissions organisation och förvaltning av dess angelägenheter, inklusive att fastställa Stockholms Stadsmissions styrdokument.
  • Utser direktor.
  • Ansvarar för Stockholms Stadsmissions övergripande mål och strategier och fastställer årlig budget och verksamhetsplan, attest- och delegationsinstruktion, policys samt beslutar om firmatecknare.
  • Tillser att Stockholms Stadsmissions organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Stockholms Stadsmissions ekonomiska förhållanden innefattar en tillfredsställande kontroll. Direktor ska tillse att bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sker på ett betryggande sätt.